LÚČ DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB ŠEMŠA

Zriaďovacia listina


Zriaďovacia listina pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja.

Na základe zákona NR SR č.416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky sa s účinnosťou od 1.júna 2002 zriaďovateľom organizácie stal Košický samosprávny kraj. Poslednú organizačnú zmenu zaznamenalo tunajšie zariadenie s účinnosťou od 01.01.2010, keď došlo k úprave názvu na LÚČ Domov sociálnych služieb v Šemši.