LÚČ DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB ŠEMŠA

Sociálna terapia


Sociálna terapia je činnosť, zameraná na obnovenie, ozdravenie, zmiernenie alebo zlepšenie určitého sociálneho stavu, v ktorom sa klient nachádza.
Sociálne terapie a prvky sociálnych terapií sú pre inštruktorov sociálnej rehabilitácie spracované v Dokumente postupov sociálnych terapií.


Prvky sociálnych terapií v LÚČ DSS Šemša

Sociálnych terapií je veľa druhov ich voľba je podmienená zdravotným stavom, potrebami či záujmami klienta a tiež podmienkami a možnosťami zariadenia, vekovou skladbou a prevažujúcimi diagnózami zariadenia, poskytujúceho sociálnu službu.
Prvky terapií sa v zariadení využívajú na zmiernenie dopadu adaptačného procesu, na odbúravanie napätia, stresu, na udržiavanie alebo prinavrátenie nadobudnutých schopností a zručností, slúžia na podporu sociálnych kontaktov a komunitného života.
Prvky terapie sa využívajú ako voľnočasové aktivity klienta, alebo sú cielene zamerané na riešenie problematiky konkrétneho klienta. V takom prípade sú súčasťou individuálneho plánu s programom sociálnej rehabilitácie.


Terapia - Práca s počítačom.

Počítač je v súčasnosti najpoužívanejším médiom pre získavanie informácií, plnenie pracovných úloh, ale i pri trávení voľného času. Nadobúdaním počítačových zručností sa tak pre našich prijímateľov sociálnych služieb otvárajú ďalšie možnosti ich rozvoja, zlepšujú sa ich kognitívne schopnosti a zvyšuje sebavedomie, čo priaznivo vplýva na zlepšovanie ich zdravotného stavu a postoja k svojmu okoliu.


Arteterapia znamená liečbu výtvarným umením.

Prvky arteterapie patria medzi najobľúbenejšie činnosti v našom zariadení a preto ich aj intenzívne využívame. Využívame hlavne kreslenie, maľovanie vodovými a anilinovými farbami,skladanie papiera, modelovanie z plastelíny, vystrihovanie a lepenie, servítková technika, maľovanie omaľovaniek, grafomotorické cvičenia, písanie textov a číslic a tvorenie z textilu. Príležitostne sa realizujú aj ďalšie činnosti napr, výroba mydiel, batikovanie textilu. Pri prvkoch arteterapie sa dôraz kladie najmä na zážitok z tvorby, teda proces a nie finálny produkt, aj keď jeho úspešný výsledok je vždy zdrojom pozitívnych pocitov klientov.


Muzikoterapia je liečebná metóda, používajúca, ako terapeutický prostriedok hudbu.

Prvky muzikoterapie majú veľký prínos v liečbe klientov s rôznymi neurologickými ťažkosťami. Prvky muzikoterapie v našom zariadení využívame pri voľnočasových aktivitách i ako samostatne realizovanú činnosť. Techniky, ktoré z prvkov muzikoterapie využívame sú: počúvanie hudby, spev piesní, hudobné vystúpenie, pohybové aktivity pri hudbe.


Biblioterapia – môžeme ju jednoducho charakterizovať ako liečbu prostredníctvom kníh resp. literatúry.

Klienti na základe čítania konfrontujú vlastné problémy, hľadajú ich riešenia, sú inšpirovaní k ďalším úvahám, v knihách nachádzajú vzory pre svoje konanie. V našom zariadení sú možnosti realizácie prvkov biblioterapie nasledovné: samostatné čítanie, počúvanie audionahrávok, predčítanie inou osobou.


Ergoterapia je zjednodušene povedané liečba prácou.

Hlavným terapeutickým prostriedkom v ergoterapií je zmysluplná činnosť či zamestnanie, ktoré pomáha k obnove postihnutých funkcií. Vzhľadom na skladbu klientov v našom zariadení sa zameriavame v činnostiach prvkov ergoterapie najmä na podporu sebestačnosti klientov a aktivizáciu klientov.


Prvky terapií na zlepšenie pamäti a mentálnych schopností

Pri práci využívame rôzne techniky a metódy na zlepšovanie pamäti, jej udržiavanie a na stimuláciu mentálnych schopností. Činnosti a aktivity: vedomostné kvízy, hry a cvičenia na vnímanie, pracovné listy na jednoduché počtové úkony, spoločenské hry, lúštenie krížoviek, skladanie slov a viet, skladanie puzzle, práca s geometrickými tvarmi a pod.


Hortikultúrna terapia prirodzene využíva pobyt v záhrade, táto terapia je formou trávenia voľného času.

Liečebný účinok záhrady na človeka je známy už odpradávna. Aktívna forma prvkov hortikultúrnej terapie – organizovaná – prebieha zväčša formou terapie, ktoré sú organizované inštruktorkami sociálnej rehabilitácie. Aktívna forma prvkov hortikultúrnej terapie – neorganizovaná – klienti majú možnosť kedykoľvek počas dňa, realizovať nenáročnú starostlivosť o záhradu i sami. Ide hlavne o polievanie kvetov, okopávanie kvetinových záhonov a pod.


Helioterapia je liečba slnkom.

Terapia slnečným svetlom je súčasťou aj iných terapií ako napríklad pri prvkách arteterapie – maľovanie v prírode a pod.