LÚČ DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB ŠEMŠA

Oznámenie protispoločenskej činnosti


Na základe listu predsedu Košického samosprávneho kraja zo dňa 21.05.2015 informujem týmto zamestnancov LÚČ DSS Šemša o tom, že bola vydaná Smernica Košického samosprávneho kraja č.1/2015 o vnútornom systéme vybavovania podnetov fyzickej osoby a protispoločenskej činnosti.

Smernica v danej veci je prístupná na webovom sídle KSK v časti:

"Úradná tabuľa/Prevencia kriminality/Oznámenie o protispoločenskej činnosti."V Šemši, 28.05.2015