LÚČ DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB ŠEMŠA

Podávanie podnetov o protispoločenskej činnosti pre zamestnancov KSK a OvZP


Pokyn predsedu Košického samosprávneho kraja kraja č.7/2019 za účelom zavedenia vnútorného systému vybavovania oznámení v Košickom samosprávnom kraji podľa prijatej smernice KSK č. 5/2019

Smernica v danej veci je prístupná na webovom sídle KSK v časti: