LÚČ DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB ŠEMŠA


Naši zamestnanci


Profily vedúcich zamestnancov, ktorí sú v bezprostrednom kontakte s prijímateľmi sociálnych služieb.


RNDr.Tibor Klema – riaditeľ zariadenia LÚČ Domov sociálnych služieb Šemša
Riaditeľom zariadenia je od 1.3.2020. Má vyše desať ročné skúsenosti v oblasti sociálnych služieb: penzión pre dôchodcov, domov dôchodcov, neskôr zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby, prepravná služba pre osoby s ŤZP a seniorov, denný stacionár, monitoring a signalizácia pomoci pre seniorov, opatrovanie ŤZP osoby. Pôsobil v súkromnom (obchodný zástupca, manažér) aj verejnom sektore (učiteľ, referent na VUC - BSK), deväť rokov na pozícii riaditeľ v Penzióne pre dôchodcov a Domove dôchodcov v Košiciach, Stredisku sociálnej pomoci mesta Košice, v neziskovej organizácii Zariadenie pre seniorov a zariadenie opatrovateľskej služby na Donovaloch.
Ing.Ivana Hanková – vedúca sociálneho úseku, zástupca riaditeľa LÚČ DSS
V zariadení začínala ako sociálna pracovníčka od r. 1997. Obsolvovala viaceré kurzy, školenia, je držiteľkou rôznych osvedčení a certifikátov v oblasti sociálnej práce, sociálnej prevencie a poradenstva. Už ako vedúca sociálneho úseku získala osvedčenie o osobitných kvalifikačných predpokladoch v ZSS vydané MPSVaR SR. Absolvovala akreditované vzdelávacie programy – Manažér kvality v sociálnych službách, Riadenie rizík v sociálnych službách a Interný auditor kvality. Je členkou transformačného tímu Národeného projektu deinštitucionalizácie sociálnych služieb. Odborne riadi 5 členný tím sociálnych pracovníkov. Využíva najnovšie poznatky v oblasti sociálnej práce v priamom kontakte s prijímateľmi sociálnej služby i v procesnej dokumentácii.
Mgr.Monika Hužvárová – vedúca úseku ošetrovateľsko-opatrovateľského
V zariadení pracuje od r. 2000 a vo funkcii vedúcej úseku úseku ošetrovateľsko-opatrovateľského pôsobí od roku 2007. Má skončenú SZŠ v odbore všeobecná sestra, diplomovaná sestra, špecializácia v odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch vnútorného lekárstva a magistra sociálnej práce. Organizačne zabezpečuje odborné semináre s praktickým lekárom a psychiatrom v zariadení. Pravidelne sa zúčastňuje odborných seminárov a zbiera kredity, ktoré sú kritériom hodnotenia sústavného vzdelávania. Absolvovala akreditované vzdelávacie programy - Manažér kvality v sociálnych službách, Riadenie rizík v sociálnych službách a Interný auditor kvality. Je členkou transformačného tímu Národného projektu deinštitucionalizácie sociálnych služieb. Odborne riadi 54 členný tím zložený z odborných zamestnancov v profesii zdravotná sestra, rehabilitačná sestra, zdravotný asistent, sanitárka, opatrovateľka a upratovačka. Koordinuje a kontroluje kvalitu a účelovosť poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti.
PhDr. Kristína Čulenová – vedúca úseku sociálnej rehabilitácie
V sociálnych službách pracuje od roku 1992, najprv v Ústave sociálnej starostlivosti v Jasove a od roku 2002 v LÚČ DSS Šemši. V súčasnosti ako vedúca úseku sociálnej rehabilitácie, je garantom pre Individuálne plánovanie prijímateľov sociálnej služby. Aktívne sa zúčastňuje prednášok a odborných seminárov týkajúce sa sociálnej rehabilitácie a ergoterapie. Prezentuje a prednáša činnosti v týchto oblastiach. Je držiteľka rôznych certifikátov v oblasti sociálnej práce, riadenia a manažmentu. Riadi a koordinuje 6 členný tím odborných pracovníkov sociálnej rehabilitácie. Je členkou a kontaktnou osobou transformačného tímu Národného projektu deinštitucionalizácie sociálnej služby.Starostlivosť o PSS


Každá ľudská bytosť je niečim výnimočná, má svoje plusy, alebo mínusy, nik nie je stopercentne dokonalý. Napriek tomu väčšina z nás patrí k tým šťastnejším, ktorí nie sú odkázaní na pomoc iných. Menej šťastnými bývajú často ľudia s určitým stupňom postihnutia, ktorý sa sami o seba nevedia postarať a pre ktorých sme tu my zamestnanci úseku ošetrovateľsko-opatrovateľského.

Kolektív úseku UOO
Kolektív úseku ošetrovateľsko-opatrovateľského


Zmyslom každodennej práce sociálnych pracovníkov s prijímateľmi sociálnych služieb je pristupovať ku každému ako k jedinečnej osobnosti s individuálnym charakterom, potrebami a požiadavkami. Pri práci sa zameriavajú na sociálno - poradenskú prácu, realizujú komunitné sedenia, návštevy denného stacionára, komunikáciu s PSS a ich rodinnými príslušníkmi, asistovanie pri nákupoch osobných potrieb...

Kolektív úseku sociálneho
Kolektív sociálneho úseku


Hlavným cieľom práce inštruktorov sociálnej rehabilitácie je vytváranie pozitívneho a motivujúceho prostredia, aktivizujúceho k posilneniu sebestačnosti, ľudskej dôstojnosti a podporovaniu prijímateľov sociálnych služieb v procese začleňovania do spoločnosti. Inštruktor sociálnej rehabilitácie denne zabezpečuje organizáciu života prijímateľov sociálnych služieb so zameraním na ich potreby, vytvára vhodné podmienky na kultúrno - záujmovú činnosť, športovú činnosť a sociálne terapie.

Kolektív úseku ISR
Kolektív úseku sociálnej rehabilitácie
Mohlo by vás zaujímať


Rehabilitačnú činnosť má vo svojich rukách Romanka. Práve jej šikovné ruky dokážu stĺmiť, či uvolniť akúkoľvek bolesť, chrbta, krku, kĺbov a pod., s ktorou sa naši prijímatelia sociálnych služieb na ňu obrátia. Rehabilitácia je v našom zariadení veľmi dôležitá, keďže prináša úľavu fyzickú a s ňou aj psychickú.

zaujimavosti