LÚČ DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB ŠEMŠA


Naši zamestnanci


Profily vedúcich zamestnancov, ktorí sú v bezprostrednom kontakte s prijímateľmi sociálnych služieb.


RNDr.Tibor Klema – riaditeľ zariadenia LÚČ Domov sociálnych služieb Šemša
Riaditeľom zariadenia je od 1.3.2020. Má vyše desať ročné skúsenosti v oblasti sociálnych služieb: penzión pre dôchodcov, domov dôchodcov, neskôr zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby, prepravná služba pre osoby s ŤZP a seniorov, denný stacionár, monitoring a signalizácia pomoci pre seniorov, opatrovanie ŤZP osoby. Pôsobil v súkromnom (obchodný zástupca, manažér) aj verejnom sektore (učiteľ, referent na VUC - BSK), deväť rokov na pozícii riaditeľ v Penzióne pre dôchodcov a Domove dôchodcov v Košiciach, Stredisku sociálnej pomoci mesta Košice, v neziskovej organizácii Zariadenie pre seniorov a zariadenie opatrovateľskej služby na Donovaloch.
Ing.Ivana Hanková – vedúca sociálneho úseku, zástupca riaditeľa LÚČ DSS
V zariadení začínala ako sociálna pracovníčka od r. 1997. Obsolvovala viaceré kurzy, školenia, je držiteľkou rôznych osvedčení a certifikátov v oblasti sociálnej práce, sociálnej prevencie a poradenstva. Už ako vedúca sociálneho úseku získala osvedčenie o osobitných kvalifikačných predpokladoch v ZSS vydané MPSVaR SR. Absolvovala akreditované vzdelávacie programy – Manažér kvality v sociálnych službách, Riadenie rizík v sociálnych službách a Interný auditor kvality. Je členkou transformačného tímu Národeného projektu deinštitucionalizácie sociálnych služieb. Odborne riadi 5 členný tím sociálnych pracovníkov. Využíva najnovšie poznatky v oblasti sociálnej práce v priamom kontakte s prijímateľmi sociálnej služby i v procesnej dokumentácii.
Mgr.Monika Hužvárová – vedúca úseku ošetrovateľsko-opatrovateľského
V zariadení pracuje od r. 2000 a vo funkcii vedúcej úseku úseku ošetrovateľsko-opatrovateľského pôsobí od roku 2007. Má skončenú SZŠ v odbore všeobecná sestra, diplomovaná sestra, špecializácia v odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch vnútorného lekárstva a magistra sociálnej práce. Organizačne zabezpečuje odborné semináre s praktickým lekárom a psychiatrom v zariadení. Pravidelne sa zúčastňuje odborných seminárov a zbiera kredity, ktoré sú kritériom hodnotenia sústavného vzdelávania. Absolvovala akreditované vzdelávacie programy - Manažér kvality v sociálnych službách, Riadenie rizík v sociálnych službách a Interný auditor kvality. Je členkou transformačného tímu Národného projektu deinštitucionalizácie sociálnych služieb. Odborne riadi 54 členný tím zložený z odborných zamestnancov v profesii zdravotná sestra, rehabilitačná sestra, zdravotný asistent, sanitárka, opatrovateľka a upratovačka. Koordinuje a kontroluje kvalitu a účelovosť poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti.
PhDr. Kristína Čulenová – vedúca úseku sociálnej rehabilitácie
V sociálnych službách pracuje od roku 1992, najprv v Ústave sociálnej starostlivosti v Jasove a od roku 2002 v LÚČ DSS Šemši. V súčasnosti ako vedúca úseku sociálnej rehabilitácie, je garantom pre Individuálne plánovanie prijímateľov sociálnej služby. Aktívne sa zúčastňuje prednášok a odborných seminárov týkajúce sa sociálnej rehabilitácie a ergoterapie. Prezentuje a prednáša činnosti v týchto oblastiach. Je držiteľka rôznych certifikátov v oblasti sociálnej práce, riadenia a manažmentu. Riadi a koordinuje 6 členný tím odborných pracovníkov sociálnej rehabilitácie. Je členkou a kontaktnou osobou transformačného tímu Národného projektu deinštitucionalizácie sociálnej služby.Starostlivosť o PSS


Každá ľudská bytosť je niečim výnimočná, má svoje plusy, alebo mínusy, nik nie je stopercentne dokonalý. Napriek tomu väčšina z nás patrí k tým šťastnejším, ktorí nie sú odkázaní na pomoc iných. Menej šťastnými bývajú často ľudia s určitým stupňom postihnutia, ktorý sa sami o seba nevedia postarať a pre ktorých sme tu my zamestnanci úseku ošetrovateľsko-opatrovateľského.

Kolektív úseku UOO
Kolektív úseku ošetrovateľsko-opatrovateľského


Zmyslom každodennej práce sociálnych pracovníkov s prijímateľmi sociálnych služieb je pristupovať ku každému ako k jedinečnej osobnosti s individuálnym charakterom, potrebami a požiadavkami. Pri práci sa zameriavajú na sociálno - poradenskú prácu, realizujú komunitné sedenia, návštevy denného stacionára, komunikáciu s PSS a ich rodinnými príslušníkmi, asistovanie pri nákupoch osobných potrieb...

Kolektív úseku sociálneho
Kolektív sociálneho úseku


Hlavným cieľom práce inštruktorov sociálnej rehabilitácie je vytváranie pozitívneho a motivujúceho prostredia, aktivizujúceho k posilneniu sebestačnosti, ľudskej dôstojnosti a podporovaniu prijímateľov sociálnych služieb v procese začleňovania do spoločnosti. Inštruktor sociálnej rehabilitácie denne zabezpečuje organizáciu života prijímateľov sociálnych služieb so zameraním na ich potreby, vytvára vhodné podmienky na kultúrno - záujmovú činnosť, športovú činnosť a sociálne terapie.

Kolektív úseku ISR
Kolektív úseku sociálnej rehabilitácie
Mohlo by vás zaujímať


Zaujimavosťou nášho zariadenia, okrem iného je, že ako jediné v košickom kraji má hospodársky dvor, kde umožňuje svojim prijímateľom sociálnych služieb v rámci pracovnej terapie aj chov hovädzieho dobytka - jalovíc. Jarka je tou zodpovednou osobou, ktorá má dohľad nad touto zaujímavou prácou v našom zariadení.

zaujimavosti


Rehabilitačnú činnosť má vo svojich rukách Romanka. Práve jej šikovné ruky dokážu stĺmiť, či uvolniť akúkoľvek bolesť, chrbta, krku, kĺbov a pod., s ktorou sa naši prijímatelia sociálnych služieb na ňu obrátia. Rehabilitácia je v našom zariadení veľmi dôležitá, keďže prináša úľavu fyzickú a s ňou aj psychickú.

zaujimavosti