LÚČ DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB ŠEMŠA

Národný projekt Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb
- Podpora transformačných tímovNaše zariadenie úspešne zavŕšilo - po zapracovaní prípomienok zo strany oponentov, posudzovateľov konečnej verzie projektu - proces tvorby Transformačného plánu. Transformačný plán bol predložený zriaďovateľovi - na odbor sociálnych vecí Úradu KSK.

Cieľom bolo spracovať a pripraviť zariadenie na transformáciu z doteraz poskytovanej sociálnej služby na ďalšie sociálne služby s prihliadnutím na ich kvalitu, kvalitu bývania s dôrazom na komunitný spôsob života prijímateľov sociálnych služieb (PSS). Ináč povedané PSS s doterajším „izolovaným“ spôsobom života, by sa mali začleniť do spoločnosti (komunity) v mieste svojho bývania (bydliska) a viesť relatívne samostatný a nezávislý život: sám si organizovať domácnosť, voľný čas, aktivity a zapájať sa do miestnej komunity.

Transformačný plán zahŕňa výstavbu, či rekonštrukciu objektov vhodných na príslušné služby v blízkom regióne ako sú Medzev, Jasov, Moldava n/B, Turňa n/B a dáva príležitosť zamestnávania nie len pre našich PSS, ale aj pre záujemcov o prácu v týchto službách - zariadenia: podporovaného bývania, špecializované zariadenia, zariadenia pre seniorov, prepravná služba, denný stacionár a pod.

Finančné zabezpečenie jednotlivých projektov z Transformačného plánu bude prostredníctvom výziev – z fondov EÚ, ktoré prioritne podporujú rozvoj takýchto sociálnych služieb a z ďalších dostupných zdrojov KSK, či ŠFRB a pod. Časový rámec plánu predstavuje dobu cca 15 rokov, pričom čiastkové projekty by mali byť realizované priebežne podľa zverejnených výziev a možností zariadenia v úzkej spolupráci s KSK.OtvoriťTransformačný tím


Hlavným cieľom transformačného tímu je vypracovať transformačný plán zariadenia. V rámci transformačného tímu má význam samotný zriaďovateľ. Jeho participácia na celom procese je nevyhnutná vzhľadom na vytvorenie a udržateľnosť nových služieb, ich sieťovanie a financovanie.

Základnými úlohami transformačného tímu je príprava podkladov pre tvorbu transformačného plánu, sieťovanie a komunikácia s kompetentnými osobami na podporu deinštitucionalizácie, manažovanie procesu tvorby transformačného plánu a pripraviť návrh transformačného plánu pre poskytovateľa sociálnych služieb.


Členmi transformačného tímu v našom zariadení sú:


P.č. Meno Zaradenie
1. RNDr. Tibor Klema Riaditeľ LÚČ DSS Šemša
2. Ing. Ivana Hanková Vedúca sociálneho úseku
3. Ing. Marianna Macáková Vedúca ekonomického úseku
4. Mgr. Monika Hužvárová Vedúca úseku ošetrovateľsko-opatrovateľského
5. Ing. Eva Hužvárová Vedúca technického úseku
6. PhDr. Kristína Čulenová Vedúca úseku inštruktorov sociálnej rehabilitácie
7. Jozef Sova Prijímateľ sociálnej služby
8. Mgr. Emília Revajová Bujňáková Vedúci referátuDeinštitucionalizácia a transformácia zariadení sociálnych služieb.


Cieľom deinštitucionalizácie je zlepšiť kvalitu života prijímateľov. Začleniť ich do života komunity – naplniť ich práva na vzdelávanie, bývanie, prácu a rekreáciu. Zabezpečiťich účasť na bežnom živote komunity, mať možnosť rozhodovať o sebe, mať možnosť zapojiť sa do pracovných činností, dostať potrebnú ochranu a starostlivosť.
Mať prácu a zamestnanie znamená mať šancu na dosiahnutie určitého životného štandardu a na zabezpečenie potrieb človeka. Ak chceme, aby človek so zdravotným postihnutím žil nezávisle, potom je pre neho finančná nezávislosť veľmi dôležitá. Proces transformácie k trhovej ekonomike a sociálnej inklúzii sa stal príležitosťou aj pre osoby so zdravotným postihnutím. Podporované zamestnávanie je súčasťou projektu „Podpora procesu deinštitucionalizácie a transformácie systému sociálnych služieb“.
V LÚČ Domove sociálnych služieb sa na vrátnici vytvorila Chránená dielňa, kde pracujú štyria prijímatelia sociálnych služieb. Chránená dielňa poskytuje týmto ľuďom užitočnú a odmeňovanú prácu.
Okrem vrátnice, pracujú naši prijímatelia aj v práčovni, kde vypomáhajú najmä v čase práceneschopnosti zamestnancov.
LÚČ DSS plne podporuje začleňovanie a integráciu prijímateľov sociálnych služieb do bežného života. Za dôležite považuje aj vzdelávanie prijímateľov, zvyšovanie kvalifikácie a tým pádom rozšírenie možnosti uplatnenia na pracovnom trhu.
V rámci zlepšenia svojho života a zvýšenia kvalifikácie sa dvaja prijímatelia sociálnych služieb prihlásili na štúdium.
Pani Waltrauda M. je prijatá na štúdium nemeckého jazyka na Štátnej jazykovej škole v Košiciach a pán Ernest F. je prijatý na Súkromnú pedagogickú a sociálnu akadémiu v Košiciach na odbor sociálno – výchovný pracovník.
Našich prijímateľov v ich štúdiu podporujeme a prajeme im, aby v svojom štúdiu vytrvali do úspešného konca.


Na zlepšenie kvality bývania a kvality života prijímateľov sa v zariadení odstránili prechodové izby a prebieha skrášľovanie izieb.

Za dôležité naše zariadenie v rámci transformácie a deinštitucionalizácie považuje aj spoluprácu so zriaďovateľom, komunitou, s obcou, so starostom, so sociálnou poisťovňou, s ÚPSVaR a s inými organizáciami.


Deinštitucionalizácia a transformácia zariadení sociálnych služieb.

Výstava výrobkov v priestoroch obce Šemša.

Deinštitucionalizácia a transformácia zariadení sociálnych služieb.

Výstava výrobkov vo firme Diebold Nixdorf.

Deinštitucionalizácia a transformácia zariadení sociálnych služieb.

Krst hasičského auta v obci Šemša.Stretnutie transformačného tímu LÚČ - DSS a konzultantov CEDA a SUPZ.


V rámci Národného projektu deinštitucionalizácie sociálnych služieb sa dňa 30.7.2020 uskutočnilo stretnutie transformačného tímu LÚČ - DSS a konzultantov CEDA a SUPZ v našom zariadení s využitím aj on-line ... podnetné, zaujímavé, "rodí" sa konkrétna vízia deinštitucionalizácie zariadenia.Stretnutie transformačného tímu LÚČ - DSS a konzultantov SÚPZ a RPSP.


Dňa 31.08.2020 sa v našom domove uskutočnilo stretnutie transformačného tímu LÚČ - DSS s odbornými konzultantmi, za SÚPZ s JUDr.Tatianou Štulrajterovou a za RPSP s PhDr.Ivetou Hajzerovou. Stretnutia sa zúčastnila aj regionálna koordinátorka IA MPSVR SR PhDr.Iveta Sokolová. Cieľom stretnutia a prebiehajúcich diskusií bolo vytvorenie transformačného plánu.
V našom videu si môžete vypočuť ako celú túto diskusiu a z nej vyplyvajúce závery vníma jeden z členov nášho transformačného tímu a súčasne prijímateľ sociálnych služieb.V rámci Národného projektu deinštitucionalizácie sociálnych služieb Podpora transformačných tímov sa dňa 22.09.2020 uskutočnilo plánované stretnutie Transformačného tímu LÚČ DSS, zástupcu obecného úradu Šemša s p.Mgr.Katarínou Kvakovou, s odbornými konzultantmi, za SÚPZ s JUDr.Tatianou Štulrajterovou a za RPSP s PhDr.Ivetou Hajzerovou. Stretnutie zastrešovala regionálna koordinátorka IA MPSVR SR Iveta Sokolová.
Diskusie smerovali hlavne k vytvoreniu Transformačného plánu. Pani JUDr.Tatiana Štulrajterová v diskusii hovorila o možnostiach zamestnávania prijímateľov sociálnych služieb napr. v dobrovoľníckej aktivačnej činnosti, kde by tak prijímatelia sociálnych služieb mohli byť prínosom svojou prácou pre obec Šemša.
Odborní konzultanti plánujú stretnutie s obecným zastupiteľstvom obce Šemša.V rámci Národného projektu deinštitucionalizácie sociálnych služieb - podpora transformačných tímov sa dňa 6.10.2020 uskutočnilo plánované stretnutie transformačného tímu LÚČ DSS s pani PhDr.Ivetou Hajzerovou za RPSP, so starostom obce Šemša Martinom Kövérom a realitným maklérom. Na tomto stretnutí boli vytypované vhodné lokality pre realizáciu transformačného plánu a súčasne boli prediskutované návrhy nových sociálnych služieb.V dňoch 9. a 15.12.2020 sa konalo online stretnutie konzultantov, členov Transformačného tímu Deinštitucionalizácie DSS LÚČ Šemša a expertov projektu Deinštitucionalizácie.Dňa 31.03.2021 sa uskutočnilo pracovné stretnutie vedenia zariadenia LÚČ DSS a odborných konzultantov zo Slovenskej únie podporovaného zamestnávania, z Tvorby fyzického prostredia, z Rady pre poradenstvo v sociálnej práci a stretnutia sa zúčastnila aj regionálna koordinátorka Implementačnej agentúry MPSVR SR. Pracovné stretnutie sa týkalo doladenia Transformačného plánu LÚČ DSS Šemša, ktorý sa realizuje v Národnom projekte: Podpora deinštitucionalizácie a transformácie systému sociálnych služieb.Súčasťou projektu deinštitucionalizácie sociálnych služieb sú aj supervízie s pani PhDr.Mgr.Ingrid Dreisigovou, ktoré slúžia na skvalitnenie sociálno-ošetrovateľských činností (práce) zamestnancov a prispievajú k predchádzaniu syndrómu vyhorenia, k zlepšovaniu medziľudských vzťahov a pod.


Deinštitucionalizácia a transformácia zariadení sociálnych služieb.

Supervízia 12.máj 2020

Deinštitucionalizácia a transformácia zariadení sociálnych služieb.

Supervízia 1.jún 2020

Deinštitucionalizácia a transformácia zariadení sociálnych služieb.

Supervízia 3.august 2020

Deinštitucionalizácia a transformácia zariadení sociálnych služieb.

Supervízia 21.september 2020

Deinštitucionalizácia a transformácia zariadení sociálnych služieb.

Supervízia 5.október 2020

Deinštitucionalizácia a transformácia zariadení sociálnych služieb.

Supervízia 9.november 2020

Deinštitucionalizácia a transformácia zariadení sociálnych služieb.

Supervízia 15.marec 2021

Deinštitucionalizácia a transformácia zariadení sociálnych služieb.

Supervízia 12.apríl 2021


Dňa 14.08.2020 sa uskutočnila odborná konzultácia s prijímateľmi sociálnych služieb LÚČ-DSS Šemša. Konzultáciu viedla JUDr.Tatiana Šturajterová zo Slovenskej únie podporovaného zamestnávania, v rámci Národného projektu Deinštitucionalizácie - podpory transformačných tímov.
Zmluva o spolupráci


Zmluva o spolupráci v rámci Národného projektu:
Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb
- Podpora transformačných tímov

LÚČ DSS Šemša č. 139, 044 21 ŠEMŠA, lucdsssemsa@gmail.com