LÚČ DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB ŠEMŠA

Opatrenia COVID-19

Návštevy v LÚČ - DSS Šemša

Otvoriť

Pokyny na ochranu PSS a zamestnancov - COVID 19

Otvoriť

Zásady kolektívnej ochrany PSS a zamestnancov LÚČ DSS Šemša - neaktuálne.

Otvoriť

Pravidlá režimu návštev s platnosťou od 15.06.2021(vrátane) - neaktuálne.

Otvoriť

Pokyny pre zabezpečenie ochrany klientov a personálu v LÚČ DSS - neaktuálne.

Otvoriť
Krízový plán LÚČ DSS Šemša

Otvoriť


Prílohy
Otvoriť

Čestné vyhlásenie
o zdravotnom stave a cestovateľskej anamnéze prijímateľa sociálnej služby a osôb, s ktorými je v styku. (Príloha č.1)

OtvoriťDenná evidencia
absolvovaných vychádzok, vyšetrení alebo úradných záležitostí prijímateľov sociálnych služieb. (Príloha č.2)

OtvoriťČestné vyhlásenie
o oboznámení sa s dodržiavaním hygienicko – epidemiologického režimu v domácom prostredí. (Príloha č.3)

Otvoriť

Pokyny na vianočné sviatky LÚČ DSS Šemša - neaktuálne.

Otvoriť

P o k y n y
k príprave zariadenia na 2.vlnu pandémie Covid-19.
- neaktuálne od 16.08.2021.

OtvoriťP o s t u p
k dočasnému opusteniu zariadenia klientom (z dôvodu návštevy zdravotníckeho zariadenia, vybavenia úradných záležitosti a vychádzky).
- neaktuálne od 16.08.2021.

OtvoriťPreventívne opatrenia
s cieľom predchádzať šíreniu COVID-19
- neaktuálne.
Otvoriť

Príloha č.1 Otvoriť
Príloha č.2 Otvoriť

Krízový plán LÚČ DSS Šemša - neaktuálne od 19.11.2020.

OtvoriťAktualizované pokyny návštev - neaktuálne od 28.09.2020.

OtvoriťP o k y n y
pre zabezpečenie ochrany klientov a personálu zariadení sociálnych služieb po I. vlne pandémie COVID-19 prijaté RÚVZ SR zo dňa 16.06.2020 a usmernenia KSK zo dňa 25.06.2020
- neaktuálne od 10.07.2020.

OtvoriťGrantový program od SPP "Pomáhame SPPolu"

Nadácia SPP vyhlásila grantový program Pomáhame SPPolu, na ktorý vyčlenila 200 000 eur, ktoré prerozdelila medzi žiadateľov. Jedným zo žiadateľov bolo aj naše zariadenie LÚČ DSS Šemša. Vďaka tomuto programu sme získali 450€ na nákup 1ks germicídneho žiariča. Čo nás veľmi potešilo a sme za to vďační.Testovanie a očkovanie prijímateľov sociálnych služieb a zamestnancov domova na COVID-19.

Od nástupu pandémie koronavírusu COVID-19 na Slovensku sa uskutočnilo v našom domove, na podnet Košického samosprávneho kraja, prvé celoplošné testovanie zamestnancov dňa 06.05.2020 a 11.05.2020 aj testovanie prijímateľov sociálnych služieb. Od nástupu druhej vlny pandémie na jeseň roku 2020 prebiehalo testovanie intenzívnejšie, v súlade s epidemiologicko - hygienickými nariadeniami vlády. 22.01.2021 nastal významný posun, a to prvé celoplošné očkovanie prijímateľov a zamestnancov domova na COVID-19, keď spolu 118 prijímateľov a zamestnancov využilo možnosť a nechalo sa zaočkovať.
Vo svojom boji s pandémiou nepoľavujeme a ďalej pravidelne testujeme a na základe dobrovoľnosti očkujeme prijímateľov sociálnych služieb a zamestnancov nášho domova na koronavírus COVID-19.

Očkovanie 18.januára 2022

Očkovanie 22.októbra 2021

Testovanie 03.mája 2021

Testovanie 19.apríla 2021

Testovanie 6.apríla 2021

Testovanie 29.marca 2021

Očkovanie 22.marca 2021

Testovanie 15.marca 2021

Testovanie 8.marca 2021

Očkovanie 2.marca 2021

Testovanie 22.februára 2021

Očkovanie 18.februára 2021

Testovanie 8.februára 2021

Testovanie 1.februára 2021

Prvé očkovanie v našom domove 22.januára 2021

Testovanie 21.decembra 2020

Testovanie 20.novembra 2020

Testovanie 6.novembra 2020

Testovanie 30.októbra 2020

Testovanie 11.mája 2020

Testovanie 6.mája 2020KSK podporuje prevenciu:

a) zamestnancov:

Na podnet Košického samosprávneho kraja, v rámci opatrení pred šírením koronavírusu Covid-19,
prebehlo testovanie všetkých našich zamestnancov.


b) klientov:

Košický samosprávny kraj, v rámci opatrení pred šírením koronavírusu Covid-19, po testovaní zamestnancov, podnietil testovanie aj prijímateľov sociálnych služieb, "Rapid" rýchlotestami.


Nadácia Tatra banky pomáha:


V rámci preventívnych opatrení ochorenia COVID-19 sme obdržali sumu 2500€ z úspešného projektu Nadácie Tatra banky
na zabezpečene piatich kusov germicídnych mobilných žiaričov a jednorázových rukavíc, ktoré toho času intenzívne využívame.


Dar od firmy ARES spol.s.r.o.:

Ako jedno z mála zariadení sociálnych služieb v KE a PO kraji, sme získali mobilný elektrický zdvihák, ktorý bude slúžiť na uľahčenie práce personálu - pri manipulácií s imobilnými prijímateľmi sociálnych služieb.
POĎAKOVANIE


od ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky


Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, pán Milan Krajniak, vyjadril poďakovanie kolektívu zamestnancov DSS LÚČ.

Celý obsah dokumentu.

POĎAKOVANIE


Od pani Lucie Ďuriš Nicholsonovej - poslankyne Európskeho parlamentu, pani Soni Gaborčákovej - štátnej tajomníčky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a pani Jany Žitňanskej - poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky, všetkým riaditeľom a zamestnancom zariadení sociálnych služieb za ich nasadenie a úsilie pri starostlivosti o prijímateľov sociálnych služieb.

Celý obsah dokumentu.Všetky dokumenty sa operatívne aktualizujú na základe pokynov RÚVZ, MPSVaR SR


LÚČ DSS Šemša č. 139, 044 21 ŠEMŠA, lucdsssemsa@gmail.com