LÚČ DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB ŠEMŠA

Opatrenia COVID-19

Krízový plán LÚČ DSS Šemša

Otvoriť


Prílohy
Otvoriť

Krízový plán LÚČ DSS Šemša -neaktuálne od 19.11.2020.

OtvoriťPreventívne opatrenia
s cieľom predchádzať šíreniu COVID-19
Otvoriť
Príloha č.1 Otvoriť
Príloha č.2 OtvoriťAktualizované pokyny návštev - neaktuálne od 28.09.2020.

OtvoriťP o k y n y
k príprave zariadenia na 2.vlnu pandémie Covid-19.

OtvoriťP o s t u p
k dočasnému opusteniu zariadenia klientom (z dôvodu návštevy zdravotníckeho zariadenia, vybavenia úradných záležitosti a vychádzky).

OtvoriťČestné vyhlásenie
o zdravotnom stave a cestovateľskej anamnéze prijímateľa sociálnej služby a osôb, s ktorými je v styku. (Príloha č.1)

OtvoriťDenná evidencia
absolvovaných vychádzok, vyšetrení alebo úradných záležitostí prijímateľov sociálnych služieb. (Príloha č.2)

OtvoriťČestné vyhlásenie
o oboznámení sa s dodržiavaním hygienicko – epidemiologického režimu v domácom prostredí. (Príloha č.3)

OtvoriťP o k y n y
pre zabezpečenie ochrany klientov a personálu zariadení sociálnych služieb po I. vlne pandémie COVID-19 prijaté RÚVZ SR zo dňa 16.06.2020 a usmernenia KSK zo dňa 25.06.2020

OtvoriťCeloplošné testovanie obyvateľov Slovenskej republiky na COVID-19:

V rámci celoplošného testovania obyvateľov Slovenskej republiky na COVID-19 sme v našom domove pretestovali antigénovými testami všetkých našich zamestnancov a prijímateľov sociálnych služieb.
Výsledky testov boli negatívne, čomu sa nesmierne tešíme.Priebeh testovania antigénovými testami na COVID-19 v našom domove sociálnych služieb.


Testovanie prijímateľov sociálnych služieb a zamestnancov domova na COVID-19:

Dňa 6.11.2020 v našom domove prebehlo ďalšie kolo testovania antigénovými testami na prítomnosť koronavírusu COVID-19. Testovanie, aj po skúsenostiach z predošlého kola, prebehlo bez problémov.
A tak vám s radosťou môžeme oznámiť, že všetci naši prijímatelia sociálnych služieb a zamestnanci domova, boli otestovaní s negatívnym výsledkom testu.Ďalšie kolo testovania antigénovými testami na COVID-19 v našom domove sociálnych služieb.


KSK podporuje prevenciu:

a) zamestnancov:

Na podnet Košického samosprávneho kraja, v rámci opatrení pred šírením koronavírusu Covid-19,
prebehlo testovanie všetkých našich zamestnancov.


b) klientov:

Košický samosprávny kraj, v rámci opatrení pred šírením koronavírusu Covid-19, po testovaní zamestnancov, podnietil testovanie aj prijímateľov sociálnych služieb, "Rapid" rýchlotestami.


Nadácia Tatra banky pomáha:


V rámci preventívnych opatrení ochorenia COVID-19 sme obdržali sumu 2500€ z úspešného projektu Nadácie Tatra banky
na zabezpečene piatich kusov germicídnych mobilných žiaričov a jednorázových rukavíc, ktoré toho času intenzívne využívame.


Dar od firmy ARES spol.s.r.o.:

Ako jedno z mála zariadení sociálnych služieb v KE a PO kraji, sme získali mobilný elektrický zdvihák, ktorý bude slúžiť na uľahčenie práce personálu - pri manipulácií s imobilnými prijímateľmi sociálnych služieb.
POĎAKOVANIE


Od pani Lucie Ďuriš Nicholsonovej - poslankyne Európskeho parlamentu, pani Soni Gaborčákovej - štátnej tajomníčky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a pani Jany Žitňanskej - poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky, všetkým riaditeľom a zamestnancom zariadení sociálnych služieb za ich nasadenie a úsilie pri starostlivosti o prijímateľov sociálnych služieb.

Celý obsah dokumentu.Všetky dokumenty sa operatívne aktualizujú na základe pokynov RÚVZ, MPSVaR SR