LÚČ DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB ŠEMŠA

Zameranie sociálneho úseku


Zameriava sa na pomoc občanovi v nepriaznivej sociálnej situácii a na voľbu postupov riešenia sociálnej pomoci pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov.

Poskytuje základné sociálne poradenstvo v zariadení sociálnych služieb.

Spracováva materiály o prijatí, o poskytovaní starostlivosti, o stanovení povinnosti platiť úhradu za služby a o ukončení pobytu občanov DSS.

Pripravuje zmluvy a dodatky o poskytovaní sociálnych služieb v DSS.

Spolupracuje s inými inštitúciami pri vybavovaní rôznych sociálnych potrieb umiestneného občana.

Presadzuje a obhajuje práva a oprávnené záujmy občanov, prípadne ich zastupuje vo veciach občianskoprávného konania, dedičského konania a pod.

Zabezpečuje sociálnu prácu na podporu samostatnosti, nezávislosti a sebestačnosti občana DSS najmä pri základných sociálnych aktivitách.

Vykonáva sociálno-poradenskú prácu prvého kontaktu vrátane predbežnej klasifikácie klienta a poradenského usmernenia.

Vedie adaptačný program pri nových klientoch.