LÚČ DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB ŠEMŠA

Podmienky a postup prijatia prijímateľa sociálnej služby do zariadenia


Podmienky prijatia občana do zariadenia sociálnych služieb upravuje zákon NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov(ďalej zákon o sociálnych službách).

Podľa uvedeného zákona všeobecne obec a vyšší územný celok v rozsahu svojej pôsobnosti zabezpečuje dostupnosť sociálnej služby pre občana, ktorý je odkázaný na sociálnu službu a tiež zabezpečuje právo výberu sociálnej služby za podmienok ustanovených týmto zákonom. Preto ak má občan záujem o poskytovanie sociálnej služby v zariadení, je nutné, aby podal písomnú žiadosť o uzatvorenie zmluvy. Túto žiadosť podáva Úradu Košického samosprávneho kraja.

LÚČ – Domov sociálnych služieb poskytuje sociálne služby podľa § 38 zákona o sociálnych službách, a to fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a stupeň jej odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona, alebo fyzickej osobe, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III. podľa prílohy č. 3.


Postup pri prijímaní klientov do LÚČ - domova sociálnych služieb

Ak máte záujem umiestniť seba, alebo vášho príbuzného v našom zariadení, je potrebné postupovať v súlade so zákonom o sociálnych službách.

Pre lepšiu orientáciu Vám poskytneme nasledovné informácie. Rozhodujúci je vek, trvalý pobyt a aktuálny zdravotný stav žiadateľa. Ak občan, resp. zákonom ustanovený opatrovník žiada o umiestnenie v zariadení sociálnych služieb, obráti sa na Úrad Košického samosprávneho kraja a požiada o:

• Posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

• Zabezpečenie poskytovania sociálnej služby

• Vydanie posudku a rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu.


Tlačivá: Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby, Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu a iné potrebné tlačivá vám poskytne Úrad Košického samosprávneho kraja, ZSS alebo ich nájdete na našej webovej stránke:"Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu"
"Obsah odborného lekárskeho nálezu - vzor"
"Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby"
"Vyhlásenie o príjme fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu"
"Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu"
"Vzdanie sa odvolania"


Na základe týchto žiadostí prebehnú nasledujúce kroky:


1. KROK: POSUDZOVANIE ODKÁZANOSTI NA SOCIÁLNU SLUŽBU


Konanie o odkázanosti na sociálnu službu sa začína na základe písomnej žiadosti občana.


K posudzovaniu potrebujete:

1/ Tlačivo „Žiadosť na posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“, v ktorej vypíšete všetky body a podpíšete ju.

2/ Súčasťou „Žiadosti na posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“ je:

a)„Potvrdenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti“, v ktorom sa vyjadrí Váš obvodný lekár. POZOR, aby tlačivo podpísal a potvrdil.

b)„Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu“, ktorý taktiež vyplní, potvrdí a podpíše Váš obvodný lekár.

V prípade, ak v zdravotnej dokumentácii máte doklad od poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, výpovedný o Vašom nepriaznivom zdravotnom stave – nie starší ako 6 mesiacov – (vyšetrenia lekára, prepúšťacia správa z hospitalizácie v nemocnici), môžete z tohto dokladu vyhotoviť fotokópiu a priložiť k tlačivu „Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“. V tom prípade nepotrebujete priložiť: bod 2a) „Potvrdenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti“. Táto fotokópia ich plne nahrádza.

3/ Takto pripravenú „Žiadosť na posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“ zašlete na adresu Úrad Košického samosprávneho kraja, Nám. Maratónu mieru 1, 042 66 Košice.

Na základe tejto "Žiadosti na posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“ bude u Vás vykonaný sociálny prieskum, čo poslúži ako podklad na vypracovanie sociálneho posudku a posudku a rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu. „Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu“ vám bude následne zaslané z Úradu Košického samosprávneho kraja, Nám. Maratónu mieru 1, 042 66 Košice.

4/ Do 15 dní od prevzatia „Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu z VÚC si dáte potvrdiť právoplatnosť tohto „Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu“ a to osobne na ÚKSK alebo poštou.


2. KROK: PRIJÍMANIE DO ZARIADENIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB


K uzatvoreniu zmluvy v DSS potrebujete:

1/ „Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby“

Túto žiadosť si môžete podať písomne na Úrad Košického samosprávneho kraja, Nám. Maratónu mieru 1, 042 66 Košice.

2/ K „Žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb“ predložíte:
právoplatné Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu – vydané Úradom Košického samosprávneho kraja, Nám. Maratónu mieru 1, 042 66 Košice.

a) Potvrdenie o príjme – za predchádzajúci kalendárny rok (kópiu rozhodnutia o poberaní dôchodku zo sociálnej poisťovne).

b) Doklady o majetkových pomeroch – List vlastníctva, Kúpno-predajnú zmluvu.

c) Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely úhrady sociálnych služieb.

d) Občiansky preukaz, zdravotný preukaz poistenca, zdravotnú kartu.

e) Vyjadrenie lekára – Potvrdenie o bezinfekčnosti –vylúčenie prenosných chorôb (krv, moč, výtery a RTG pľúc).

f) Stručný životopis, kontakty na príbuzných.

g) Osobné veci podľa priloženého zoznamu.

Obsah zmluvy, ktorá sa uzatvára medzi zariadením a PSS (klientom) nájdete tu:
"ZMLUVA č..../2020 o poskytovaní sociálnej služby v LÚČ Domove sociálnych služieb Šemša"


3. KROK: EVIDENCIA ŽIADATEĽOV


V prípade, že v našom zariadení nie je voľné miesto, je možné Vás zaradiť do Evidencie žiadateľov o poskytnutie sociálnej služby.

1. Zariadenie sociálnych služieb vedie informatívnu evidenciu žiadateľov o poskytovanie sociálnych služieb v súlade so zákonom o sociálnych službách.

2. Podrobnosti a podmienky prijímania a predvolávanie z evidencie žiadateľov upravujú zásady prijímania a predvolávania do zariadenia sociálnych služieb.

3. Žiadosti sú do evidencie zaraďované podľa poradia v akom boli do zariadenia sociálnych služieb doručené a podľa druhu poskytovanej sociálnej služby.

4. Zariadenie sociálnych služieb vyzve žiadateľa z evidencie na základe uvedených kritérií:

1. kritérium: naliehavosť aktuálnej životnej situácie žiadateľa. Zákon o sociálnych službách v § 8 ods. 6 dáva možnosť prijať občana bezodkladne mimo poradia pred nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o poskytovaní starostlivosti v zariadení sociálnych služieb v prípade, ak je jeho život, alebo zdravie vážne ohrozené. Napr. bývanie na samote a vysoký vek žiadateľa, imobilita, ktorá spôsobuje neschopnosť zabezpečiť si základné životné potreby a sociálna osamelosť, nepriaznivé poveternostné podmienky najmä zima a hmotná núdza žiadateľa, a iné. Naliehavosť situácie môže ohlásiť žiadateľ, blízky príbuzný, iná osoba, orgán miestnej samosprávy, zariadenie ústavnej starostlivosti (nemocnica). Naliehavosť situácie sa overuje na mieste povereným pracovníkom zariadenia.

2. kritérium: poradie žiadateľa v evidencii. Žiadosti sú vybavované v poradí, v akom boli do zariadenia doručené. Vždy s ohľadom na ďalšie kritériá, ktoré sú pre prijatie na konkrétnu izbu rozhodujúce.

3. kritérium: pohlavie žiadateľa.

4. kritérium: zdravotný stav žiadateľa. Z prevádzkových dôvodov sú klienti umiestňovaní na jednotlivé izby podľa toho, do akého druhu sociálnej starostlivosti sú zaradení. O prijatí do zariadenia rozhoduje riaditeľ a sociálny pracovník zariadenia.


4. ZOZNAM OSOBNÝCH VECÍ POTREBNÝCH PRI PRIJATÍ


OSOBNÉ VYBAVENIE:

1. Osobné šatstvo - bielizeň

a) spodné prádlo: trenírky, ponožky (5 ks)

b) pyžamo alebo nočné košele (3 ks)

c) ošatenie – tepláky 2 ks, kamaše 2 ks, prípadne domáce oblečenie

d) dlhé nohavice 3 ks, svetre 3 ks

e) sviatočné oblečenie

f) kabát, vetrovka, sako

g) bavlnené tričká s krátkym a dlhým rukávom, tielka 5 ks,

h) cestovnú tašku – v prípade hospitalizácie (dovolenky) do nej zabalíme potrebné veci


2. Osobná obuv

a) zimná

b) letná

c) papuče


3. Hygienické potreby

a) sprchovací gél (toaletné mydlo)

b) toaletný papier, papierové vreckovky

c) šampón na umývanie vlasov

d) uteráky (froté aj obyčajné), osušky, vreckovky, hrebeň

e) holiace potreby (muži)

f) hubka na kúpanie alebo froté vrecúška 1 ks


Nezabudnúť!

a) Používané zdravotnícke a kompenzačné pomôcky – francúzske barle, invalidné vozíky a pod.

b) INKONTINENTNÍ KLIENTI – MENALIND KRÉM + PENA+ PLIENKY