LÚČ DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB ŠEMŠA

Voľné pracovné miestaLÚČ – Domov sociálnych služieb Šemša disponuje týmito voľnými pracovnými miestami:


Vedúci/a technického úseku


Požadované kvalifikačné a odborné predpoklady:
- vysokoškolské vzdelanie II.stupňa
- vysokoškolské vzdelanie I.stupňa
- minimálne 2 roky praxe

- Zabezpečovanie správy hnuteľného majetku a nehnuteľného majetku, nepriemyselného hospodárstva a pomocných služieb (napr. správy budov).
- Organizovanie a zabezpečovanie obstarávania prác, tovarov a služieb podľa platných právnych predpisov a spolupráca na vypracúvaní častí súťažných podkladov.


Požadované doklady:
- Žiadosť o prijatie do zamestnania
- Profesijný životopis
- Kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
- Zdravotná spôsobilosť
- aktuálny výpis z registra trestov /nie starší ako tri mesiace/
- "Súhlas so spracovaním osobných údajov"pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Platové zaradenia a plat:
- minimálne od I. Stupeň VŠ 692,00 € + príplatok za riadenie, II. Stupeň VŠ 757,50€ + príplatok za riadenie podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov v závislosti od platovej triedy a odpracovaných rokov,

Iné kritériá a požiadavky:
- schopnosť organizovať a komunikovať
- schopnosť pracovať v kolektíve
- schopnosť aktívne reagovať a riešiť problémy
- samostatnosť, zodpovednosť a dôslednosť

Benefity:
- stravovanie (obed) v jedálni zariadenia za 0,28€ na zamestnaca/deň
- sociálny fond 75€ na zamestnanca/rok
- nárok na rekreačný príspevok 275€ po odpracovaní 24 mesiacov

Kontaktné informácie na zasielanie žiadostí
Uchádzači o túto pracovnú pozíciu môžu zaslať svoju žiadosť o zamestnanie a ostatné požadované doklady čo najskôr  mailom na adresu: lucdsssemsa@gmail.com alebo poštou na adresu: LÚČ- Domov sociálnych služieb Šemša, Šemša 139, 044 21 Šemša. Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov.
Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.
Kuchár/ka


1 voľné pracovné miesto s možným nástupom od 1.júla 2021

Pracovný pomer na dobu určitú s možnosťou následného predĺženia na dobu neurčitú.

Rozsah úväzku: 100%

Požadované kvalifikačné predpoklady:
- stredné odborné vzdelanie v odbore kuchár
- predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme - bezúhonnosť

Požadované doklady:
- Písomná žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
- Profesijný životopis
- Kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
- Písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Platové zaradenia a plat:
- zamestnanec bude ohodnotený podľa zákona 553/2003 Z.z. o odmeňovaní zamestnancov vo verejnom záujme minimálny FP 584€ /2 plat. trieda 1 plat.stupeň + plat.kompenzácia za sťažený výkon práce + príplatky za víkendy a sviatky/ stupeň závisí od dĺžky praxe zamestnanca.

Iné kritériá a požiadavky:
- Zdravotná spôsobilosť
- Schopnosť pracovať v kolektíve
- Flexibilita
- Samostatnosť, zodpovednosť a dôslednosť

Benefity:
- stravovanie (obed) v jedálni zariadenia za 0,28€ na zamestnaca/deň
- sociálny fond 75€ na zamestnanca/rok
- nárok na rekreačný príspevok 275€ po odpracovaní 24 mesiacov

Kontaktné informácie na zasielanie žiadostí
Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zasielať poštou na adresu: LÚČ – Domov sociálnych služieb Šemša, Šemša 139,044 21, elektronicky na adresu: viktoria.vargova@vucke.sk. Žiadosti doručené po stanovenom termíne nebudú akceptované. Na osobný pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a ďalšie požiadavky uvedené v tejto ponuke.
Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR.Inštruktor sociálnej rehabilitácie


1 voľné pracovné miesto s nástupom ihneď.

Pracovný pomer na dobu určitú s možnosťou následného predĺženia na dobu neurčitú.

Rozsah úväzku: 100%

Požadované kvalifikačné predpoklady:
- Úplné stredoškolské vzdelanie + akreditovaný kurz Inštruktor sociálnej rehabilitácie v rozsahu 150 hodín
- VŠ vzdelanie I alebo II. stupňa v odbore sociálna práca
- VŠ vzdelanie II. stupňa v odbore špeciálna pedagogika

Požadované doklady:
- Písomná žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
- Profesijný životopis
- Kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
- Písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Platové zaradenia a plat:
- zamestnanec bude ohodnotený podľa zákona 553/2003 Z.z. o odmeňovaní zamestnancov vo verejnom záujme minimálny FP 692€ /5 plat. trieda 1 plat.stupeň + plat.kompenzácia za sťažený výkon práce / stupeň závisí od dĺžky praxe zamestnanca.

Iné kritériá a požiadavky:
- Zdravotná spôsobilosť
- Schopnosť pracovať v kolektíve
- Flexibilita
- Samostatnosť, zodpovednosť a dôslednosť

Benefity:
- stravovanie (obed) v jedálni zariadenia za 0,28€ na zamestnaca/deň
- sociálny fond 75€ na zamestnanca/rok
- 5 dní dodatková dovolenka
- nárok na rekreačný príspevok 275€ po odpracovaní 24 mesiacov

Kontaktné informácie na zasielanie žiadostí
Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zasielať poštou na adresu: LÚČ – Domov sociálnych služieb Šemša, Šemša 139,044 21, elektronicky na adresu: viktoria.vargova@vucke.sk. Žiadosti doručené po stanovenom termíne nebudú akceptované. Na osobný pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a ďalšie požiadavky uvedené v tejto ponuke.
Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR.Opatrovateľ/ka


2 voľné pracovné miesta na zastupovanie počas PN.

Pracovná oblasť: sociálne služby

Miesto výkonu práce: LÚČ – Domov sociálnych služieb Šemša, Šemša 139, 044 21  Šemša

Pracovný čas: 2-zmenný

Požadované kvalifikačné predpoklady:
- SZŠ v odbore: zdravotnícky asistent alebo
- SOŠ v odbore: opatrovateľská starostlivosť alebo
- SOU v inom odbore + “Opatrovateľský kurz” v rozsahu min. 220 hodín

Prax v odbore:
- minimálne 1 rok

Iné kritéria a požiadavky:
- zdravotná spôsobilosť na výkon predmetného druhu práce
- osobnostné a morálne predpoklady, bezúhonnosť

Benefity:
- stravovanie (obed) v jedálni zariadenia za 0,28€ na zamestnaca/deň
- sociálny fond 75€ na zamestnanca/rok
- 5 dní dodatková dovolenka
- nárok na rekreačný príspevok 275€ po odpracovaní 24 mesiacov

Požadované doklady:
- Písomná žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
- Profesijný životopis
- Kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
- Písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Platové zaradenia a plat:
- zamestnanec bude ohodnotený podľa zákona 553/2003 Z.z. o odmeňovaní zamestnancov vo verejnom záujme minimálny FP 651€ /2 plat. trieda 1 plat.stupeň + prípl. za zmennosť a plat.kompenzácia za sťažený výkon práce / stupeň závisí od dĺžky praxe zamestnanca.

Kontaktné informácie na zasielanie žiadostí
Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zasielať poštou na adresu: LÚČ – Domov sociálnych služieb Šemša, Šemša 139,044 21, elektronicky na adresu: viktoria.vargova@vucke.sk. Žiadosti doručené po stanovenom termíne nebudú akceptované. Na osobný pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a ďalšie požiadavky uvedené v tejto ponuke.
Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR.LÚČ DSS Šemša č. 139, 044 21 ŠEMŠA, lucdsssemsa@gmail.com