LÚČ DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB ŠEMŠA

Voľné pracovné miestaLÚČ – Domov sociálnych služieb Šemša disponuje týmito voľnými pracovnými miestami:


Kuchár/ka


1 voľné pracovné miesto

Pracovná oblasť: sociálne služby

Miesto výkonu práce: LÚČ – Domov sociálnych služieb Šemša, Šemša 139, 044 21 Šemša

Pracovný čas: 1-zmenný

Pracovný pomer: na dobu neurčitú

Rozsah úväzku: 100%

Požadované kvalifikačné predpoklady:
- stredné odborné vzdelanie v odbore kuchár
- predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme - bezúhonnosť

Požadované doklady:
- písomná žiadosť o prijatie do pracovného pomeru,
- profesijný životopis,
- kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
- Písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Platové zaradenie a plat:
- zamestnanec bude ohodnotený podľa zákona 553/2003 Z.z. o odmeňovaní zamestnancov vo verejnom záujme minimálny FP 701,00 € /2 plat. trieda 1 plat.stupeň + plat.kompenzácia za sťažený výkon práce + príplatky za víkendy a sviatky/ stupeň závisí od dĺžky praxe zamestnanca

Iné kritériá a požiadavky:
- Zdravotná spôsobilosť
- Schopnosť pracovať v kolektíve
- Flexibilita
- Samostatnosť, zodpovednosť a dôslednosť

Benefity:
- stravovanie (obed) v jedálni zariadenia za 0,50€ na zamestnaca/deň
- sociálny fond 100€ na zamestnanca/rok
- nárok na rekreačný príspevok po odpracovaní 24 mesiacov

Kontaktné informácie na zasielanie žiadostí Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zasielať poštou na adresu: LÚČ – Domov sociálnych služieb, Šemša 139, 044 21 Šemša, alebo elektronicky na email: tibor.klema@vucke.sk
Na osobný pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a ďalšie požiadavky uvedené v tejto ponuke.
Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR.Sestra zmenová


2 voľné pracovné miesta.

Pracovná oblasť: sociálne služby

Miesto výkonu práce: LÚČ – Domov sociálnych služieb Šemša, Šemša 139, 044 21 Šemša

Pracovný čas: 2-zmenný

Pracovný pomer: na dobu neurčitú

Požadované kvalifikačné predpoklady:
- vyššie odborné vzdelanie + osobitný kvalifikačný predpoklad
- výhodou vysoká škola v odbore ( vyššie finančné ohodnotenie )

Prax v odbore:
- nie je potrebná

Iné kritéria a požiadavky:
- zdravotná spôsobilosť na výkon predmetného druhu práce
- osobnostné a morálne predpoklady, bezúhonnosť

Benefity:
- stravovanie (obed) v jedálni zariadenia za 0,50€ na zamestnaca/deň
- sociálnych fond 100€ na zamestnanca/rok
- na zdravotnícke potreby 30€
- nárok na rekreačný príspevok 275€ po odpracovaní 24 mesiacov
- 5 dní dodatkovej dovolenky

Výška mzdy:
- zamestnanec bude ohodnotený podľa zákona 553/2003 Z.z. o odmeňovaní zamestnancov vo verejnom záujme minimálny FP 706,50€ /4 plat. trieda 1 plat.stupeň + príplatok za zmennosť a plat.kompenzácia za sťažený výkon práce / stupeň závisí od dĺžky praxe zamestnanca.

Písomné žiadosti do zamestnania zasielajte spolu s týmito prílohami:
- profesijný životopis
- kópie dokladov o dosiahnutom najvyššom vzdelaní
na adresu: LÚČ – Domov sociálnych služieb, Šemša 139, 044 21 Šemša, alebo elektronicky na email: tibor.klema@vucke.sk
Kontaktovať budeme len vybraných uchádzačov, ktorí splňajú stanovené podmienky.

"Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bozodkladnú likvidáciu."Opatrovateľ/ka


6 voľných pracovných miest s možným nástupom ihneď.

Pracovná oblasť: sociálne služby

Miesto výkonu práce: LÚČ – Domov sociálnych služieb Šemša, Šemša 139, 044 21 Šemša

Pracovný čas: 2-zmenný

Pracovný pomer: na neurčito

Požadované kvalifikačné predpoklady:
- SZŠ v odbore: zdravotnícky asistent alebo
- SOŠ v odbore: opatrovateľská starostlivosť alebo
- SOU v inom odbore + “Opatrovateľský kurz” v rozsahu min. 220 hodín

Prax v odbore:
- minimálne 1 rok

Iné kritéria a požiadavky:
- zdravotná spôsobilosť na výkon predmetného druhu práce
- osobnostné a morálne predpoklady, bezúhonnosť

Benefity:
- stravovanie (obed) v jedálni zariadenia za 0,50€ na zamestnaca/deň
- sociálny fond 100€ na zamestnanca/rok
- nárok na rekreačný príspevok 275€ po odpracovaní 24 mesiacov
- 5 dní dodatková dovolenka

Výška mzdy:
- zamestnanec bude ohodnotený podľa zákona 553/2003 Z.z. o odmeňovaní zamestnancov vo verejnom záujme minimálny FP 701,00 € /2 plat. trieda 1 plat.stupeň + prípl. za zmennosť, plat.kompenzácia za sťažený výkon práce a osobné ohodnotenie / stupeň závisí od dĺžky praxe zamestnanca

Písomné žiadosti do zamestnania zasielajte spolu s týmito prílohami:
- profesijný životopis
- kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
- písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na adresu: LÚČ – Domov sociálnych služieb, Šemša 139, 044 21 Šemša, alebo elektronicky na email: tibor.klema@vucke.sk.

Kontaktovať budeme len vybraných uchádzačov, ktorí splňajú stanovené podmienky. “Osobné údaje úchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm.b/ Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady /EÚ/ 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky oganizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bozodkladnú likvidáciu.”LÚČ DSS Šemša č. 139, 044 21 ŠEMŠA, lucdsssemsa@gmail.com