LÚČ DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB ŠEMŠA

Voľné pracovné miestaLÚČ – Domov sociálnych služieb Šemša disponuje týmito voľnými pracovnými miestami:


Sestra


Pracovná oblasť: sociálne služby
Miesto výkonu práce: LÚČ – Domov sociálnych služieb Šemša, Šemša 139, 044 21 Šemša
Pracovný čas: 2-zmenný
Pracovný pomer: na neurčitý čas.
Kvalifikačné predpoklady:
odborná spôsobilosť:
1. a) úplné stredné odborné vzdelanie na SZŠ v študijných odboroch zdravotná sestra, všeobecná sestra
2. b) vyššie odborné vzdelania v študijnom odbore diplomovaná všeobecná sestra,
3. c) vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe v študijnom odbore ošetrovateľstvo alebo
4. d) vysokoškolské vzdelania druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore ošetrovateľstvo, ak vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa bolo získané v študijnom odbore ošetrovateľstvo
- spôsobilosť na právne úkony v celom rozsahu
- zdravotná spôsobilosť
- registrácia
- dôveryhodnosť
- ovládanie práce s PC na užívateľskej úrovni
Požadované doklady:
- žiadosť o prijatie do zamestnania
- profesijný životopis
- kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní preukazujúcich odbornú spôsobilosť na výkon sestry
- písomný súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Plat:
V zmysle zákona č. 318/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov – platová trieda 4, 6 – podľa dosiahnutého vzdelania, platový stupeň podľa odbornej praxe, od 706,20 EUR.
Uchádzači o túto pracovnú pozíciu môžu zaslať svoju žiadosť, spolu s požadovanými dokladmi preukazujúcimi odbornú spôsobilosť,
na adresu:
LÚČ – Domov sociálnych služieb, Šemša 139, 044 21 Šemša,
alebo na email: viktoria.vargova@vucke.sk
Na pracovný pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritéria a požiadavky súvisiace s obsadzovaným pracovným miestom. Uchádzači budú kontaktovaní telefonicky.
“Osobné údaje úchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm.b/ Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady /EÚ/ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky oganizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a/ GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bozodkladnú likvidáciu.”Opatrovateľ/ka


Pracovná oblasť: sociálne služby
Miesto výkonu práce: LÚČ – Domov sociálnych služieb Šemša, Šemša 139, 044 21 Šemša
Pracovný čas: 2-zmenný
Pracovný pomer: na voľné pracovné miesto
Požadované kvalifikačné predpoklady:
- SZŠ v odbore: zdravotnícky asistent alebo
- SOŠ v odbore: opatrovateľská starostlivosť alebo
- SOU v inom odbore + “Opatrovateľský kurz” v rozsahu min. 220 hodín
Prax v odbore:
- minimálne 1 rok
Iné kritéria a požiadavky:
- zdravotná spôsobilosť na výkon predmetného druhu práce
- osobnostné a morálne predpoklady, bezúhonnosť
Výška mzdy:
Zamestnanec bude ohodnotený podľa zákona 553/2003 Z.z. o odmeňovaní zamestnancov vo verejnom záujme minimálny FP 651€ /2 plat. trieda 1 plat.stupeň + prípl. za zmennosť a plat.kompenzácia za sťažený výkon práce / stupeň závisí od dĺžky praxe zamestnanca.
Písomné žiadosti do zamestnania zasielajte spolu s týmito prílohami:
- profesijný životopis
- kópie dokladov o dosiahnutom najvyššom vzdelaní
na adresu: LÚČ – Domov sociálnych služieb, Šemša 139, 044 21 Šemša,
alebo na email: viktoria.vargova@vucke.sk
Kontaktovať budeme len vybraných uchádzačov, ktorí splňajú stanovené podmienky.
“Osobné údaje úchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm.b/ Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady /EÚ/ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky oganizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a/ GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bozodkladnú likvidáciu.”


LÚČ DSS Šemša č. 139, 044 21 ŠEMŠA dsssemsa@stonline.sk