LÚČ DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB ŠEMŠA

Úsek prevádzkový


Prevádzkový úsek zabezpečuje:

a/ prevádzku pomocného hospodárstva, ktoré v rámci živočíšnej výroby odchováva hovädzí dobytok, v rámci rastlinnej výroby sa pestujú kvety a priesady v skleníku a parenisku a ovocné stromy v sade, vyrábame prútené metly pre vlastnú spotrebu,

b/ stolárske práce / oprava a drobná výroba nábytku pre vlastnú potrebu,

c/ dodávku tepla a teplej úžitkovej vody z vlastných plynových kotolní,

d/ práčovňu /pranie a žehlenie osobnej a posteľnej bielizne/,

e/ strážnu službu na vrátnici s obsluhou telefónnej ústredne,

f/ autodopravu vrátane údržby pridelených motorových vozidiel,

g/ údržbárske práce / opravy sociálnych zariadení, opravy pracovných strojov a náradia, maľby a výspravky stien v budovách, kosenie trávy, úpravy živých plotov a orezávanie ovocných stromov,