LÚČ DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB ŠEMŠA

Stravovavacia komisia


Štatút stravovacej komisie upravuje úlohy, zloženie a podmienky členstva a zásady činnosti stravovacej komisie, ktorú zriaďuje riaditeľ Domova sociálnych služieb (ďalej len DSS).


1. Komisia je poradným orgánom riaditeľa DSS jej účelom je skvalitnenie stravovania a presadzovania záujmov prijímateľov sociálnych služieb (ďalej len PSS) a zamestnancov DSS.

2. Predsedu a členov komisie menuje riaditeľ DSS z radov zástupcov zamestnancov DSS, zástupcov stravovacej prevádzky a zástupcu PSS z DSS.

3. Stravovacia komisia má minimálne 5 členov. Spravidla predsedom komisie je vedúca stravovacieho úseku.

4. Zloženie komisie a počet členov určuje riaditeľ DSS v rozhodnutí.

5. Členstvo v komisii zaniká:
- vzdaním sa členstva na návrh člena stravovacej komisie
- odvolaním člena komisie riaditeľom DSS
- novým rozhodnutím riaditeľa

6. Komisia zasadá 2 x do mesiaca, alebo výnimočne podľa aktuálnej potreby. Zasadnutie sa uskutoční pred plánovanou účinnosťou jedálneho lístka, ktorý sa spravidla zostavuje a prehodnocuje na 2 týždne vopred.

7. Komisia je uznášania schopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov komisie. V prípade hlasovania, pri rovnosti hlasov, má rozhodujúci hlas predsedu komisie.

8. Zasadnutia komisie sú neverejné. V prípade potreby, komisia umožní účasť aj nečlenom (PSS, zamestnancov).

9. Rokovanie zvoláva predseda stravovacej komisie (telefonicky). V neprítomnosti predsedu zvoláva komisiu ním zvolený zástupca. Po rokovaní komisie sa vyhotoví „Zápisnica o rokovaní stravovacej komisie“.

10. Strava sa poskytuje podľa jedálneho lístka, ktorý zostavuje asistentka výživy.

11. Komisia prehodnocuje už zostavený jedálny lístok, vyjadruje sa k zloženiu jednotlivých jedál, k ich kvalite, či boli dodržané predpísané receptúry, technologické postupy a predpisy HACCP. Spolupracuje pri vytváraní kultúrneho prostredia a estetiky stravovania.

12. Vo veci stravovania sa PSS obracajú na stravovaciu komisiu, alebo svojho zástupcu PSS. Návrhy, sťažnosti a priania ohľadom poskytovanej stravy môžu aj písomne odovzdať do schránky: „Priania a sťažnosti,“ ktorá je umiestnenia na chodbe na vrátnici. Ich obsah bude prerokovaný na zasadnutí.

13. Riaditeľ DSS má výhradné právo meniť už schválený jedálny lístok komisiou o čom predseda informuje ostatných členov komisie na najbližšom zasadnutí.

Všetci členovia komisie sú povinní zúčastňovať sa na zasadnutiach a plniť úlohy uvedené v tomto štatúte.

Rozhodnutie riaditeľa LÚČ - DSS o zriadení stravovacej komisie


Na základe Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 17 / 2012 o výške úhrad za poskytovanie služieb, časť II., § 3 bod 4 sa týmto rozhodnutím zostavuje stravovacia komisia.


Stravovacia komisia sa novo konštituuje vzhľadom na potrebu aktualizácie personálneho obsadenia.


Stravovacia komisia zasadá 2 x do mesiaca, výnimočne, podľa potreby. Zasadnutie sa uskutoční pred plánovanou účinnosťou jedálneho lístka platného pre nasledujúce 2 týždne.


Stravovacia komisia pracuje v nasledovnom zložení:

Predseda 1. Ing.Michaela Drábik, vedúca stravovacieho úseku
2. Mgr.Monika Hužvárová, vedúca OOS
3. Ing.Ivana Hanková, vedúca sociálneho úseku
4. p.Jozef Sova za PSS
5. zmenová kuchárka v deň zasadnutia (p.Gerendová / p.Palková)