LÚČ DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB ŠEMŠA

Úsek ošetrovateľsko - opatrovateľský


Zariadenie LÚČ DSS Šemša poskytuje na úseku ošetrovateľsko - opatrovateľskom komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť s individuálnym prístupom k prijímateľom, metódou ošetrovateľského procesu, podľa vypracovaných štandardov.
Komplexná zdravotná starostlivosť v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti je zabezpečovaná kvalifikovaným ošetrovateľským personálom. Tvoria ho zdravotné sestry, rehabilitačná sestra, zdravotní asistenti, sanitárky a opatrovatelia. Ošetrovateľská starostlivosť je zameraná predovšetkým na tých klientov, ktorí sa nevedia a nemôžu o seba postarať.
Jej hlavným cieľom je udržiavať optimálny zdravotný stav prijímateľov a pozorovať zmeny súvisiace s narušeným zdravím, monitorovať a uspokojovať potreby prijímateľa, zlepšiť kvalitu života a získať maximálnu možnú mieru nezávislosti a sebestačnosti prijímateľa.
V zariadení je zabezpečená aj fyzioterapia, v rámci ktorej je aplikovaná široká škála liečebných procedúr a terapií s cieľom dosiahnúť u prijímateľov stav relatívného zdravia, zmiernenia a minimalizovania následkov postihnutia, resp. zdravotný stav stabilizovať a tým predchádzať vzniku regresného procesu. Fyzioterapia v LÚČ DSS pozostáva z liečebnej rehabilitácie - liečba pohybom, mechanoterapie a hydroterapie.
Primárna zdravotná starostlivosť je poskytovaná v LÚČ DSS praktickým lekárom jedenkrát týždenne v centrálnej ambulancii zariadenia, u imobilných sa uskutočňuje vizita priamo pri lôžku. Odborné lekárske vyšetrenie priamo v zariadení uskutočňuje psychiater, psychológ jeden krát týždenne a zubár raz za dva týždne.
Ďalšie odborné vyšetrenia prijímateľov sú zabezpečené odbornými lekármi mimo zariadenia  a sprevádzaním prijímateľov na tieto vyšetrenia do Košíc.


LÚČ DSS Šemša č. 139, 044 21 ŠEMŠA, lucdsssemsa@gmail.com