LÚČ DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB ŠEMŠA


Samospráva prijímateľov sociálnych služieb v LÚČ DSS Šemša.


V marci sa uskutočnili voľby zástupcov prijímateľov sociálnych služieb (ďalej len PSS) do výboru samosprávy. Ich úlohou bude podieľať sa na organizovaní spoločenského života, sprostredkovať návrhy ku skvalitneniu stravovania, starostlivosti o interiér a exteriér, prispieť k zlepšovaniu medziľudských vzťahov a tak k celkovému zlepšeniu podmienok života PSS.Predseda Domovskej samosprávy
Samospráva PSS

Jozef SovaČlenovia Domovskej samosprávy
Samospráva PSS

Peter Gamčík

Samospráva PSS

Peter Maršalek

Samospráva PSS

Anna ChlebákováDňa 2.6.2020 bola oficiálne podpísaná zmluva o zriadení Domovskej samosprávy medzi medzi LÚČ DSS Šemša a zvolenými zástupcami prijímateľov sociálnych služieb v našom zariadení.

Samospráva PSS Samospráva PSS

29.júna sa uskutočnilo prvé zasadnutie Domovskej samosprávy so zvolenými zástupcami prijímateľov sociálnych služieb v našom zariadení. Na stretnutí boli prerokované návrhy a podnety s ktorými sa naši prijímatelia sociálnych služieb najčastejšie obracajú na svojich zástupcov. Niektoré z návrhov a podnetov sa vyriešili priamo na zasadnutí, ostatné budú riešené priebežne.

Samospráva PSS Samospráva PSS

23.júla sa uskutočnilo druhé zasadnutie Domovskej samosprávy so zvolenými zástupcami prijímateľov sociálnych služieb v našom zariadení. S výsledkom rokovania ako aj s jednotlivými preberanými témami, Vás prostredníctvom nášho videa, oboznámi predseda ako aj jednotlivý členovia našej Domovskej samosprávy.27.augusta zasadla už po tretíkrát naša Domovská samospráva. Na tejto samospráve sme prehodnocovali stav plnenia predchádzajúcich úloh. V prípade dlhodobých úloh, stav ich rozpracovania ako aj možnosti ich riešenia. A zároveň sme si prediskutovali nové nápady a spôsoby ako zlepšiť život našich prijímateľov sociálnych služieb.

Samospráva PSS Samospráva PSS

Dňa 30.9.2020 sa po štvrtý krát stretli členovia Domovskej samosprávy so zástupcami vedenia LÚČ DSS Šemša. Na tomto zasadnutí boli prítomní aj prizvaní hostia - "vozičkári", ktorí predniesli svoje špecifické pripomienky a podnety, ktorým sme sa na zasadnutí prednostne venovali. Niektoré z nich boli vyriešené na mieste, iné budú riešené priebežne vrátane voľnočasových aktivít.

Samospráva PSS Samospráva PSS

So smútkom v srdci vám chceme oznámiť, že dňa 21.10.2020 nás náhle opustil pán Ing.František Vrbjar, člen Domovskej samosprávy, náš dobrý priateľ a dlhoročný prijímateľ sociálnych služieb v našom domove.

Samospráva PSS

Česť jeho pamiatke!


Aj vzhľadom k tejto smutnej udalosti, vám chceme oznámiť, že dochádza k zmene členov Domovskej samosprávy. Za zosnulého pána Ing.Františka Vrbjara a bývalého člena pána Jaroslava Milča, nastúpia do Domovskej samosprávy noví členovia, a to pán Peter Gamčík a pán Peter Maršalek, ktorým prajeme veľa síl a dobrých nápadov pri zlepšovaní života prijímateľov sociálnych služieb v našom domove.Predstavujeme vám nových členov Domovskej samosprávy:


Samospráva PSS

Peter Gamčík

Samospráva PSS

Peter MaršalekDňa 5.11.2020 sa stretli členovia Domovskej samosprávy so zástupcami vedenia LÚČ DSS Šemša. Na tomto zasadnutí sme privítali nových členov Domovskej samosprávy, ktorí predstavili svoje plány, predstavy a podnety s ktorými prichádzajú. Od nových členov očakávame, že prinesú nový pohľad na riešenie problémov a zlepšenie života našich prijímateľov sociálnych služieb. V ďalšom bode sme prehodnotili stav plnenia predchádzajúcich úloh. V prípade dlhodobých úloh sme prehodnotili stav ich rozpracovania ako aj možnosti ich riešenia.

Samospráva PSS

Dňa 21.04.2021 sa po dlhšej odmlke vynútenej protipandemickými opatreniami opäť stretli členovia Domovskej samosprávy so zástupcami vedenia LÚČ DSS Šemša. Na tomto zasadnutí sme si spravili malú retrospektívu za minulý rok. A vytýčili si nové ciele a plány do tohto roku.

Samospráva PSS

Dňa 28.01.2022 sa po prvýkrát v tomto roku stretli členovia Domovskej samosprávy so zástupcami vedenia LÚČ DSS Šemša. Na tomto zasadnutí sme si spravili krátke vyhodnotenie úloh za minulý rok. A predniesli nové vízie i spôsoby praktických riešení, ktoré pred nami stoja v tomto roku.

Samospráva PSS