LÚČ DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB ŠEMŠAEkonomicky oprávnené náklady za rok 2020 - spracované vo forme pdf  

Ekonomicky oprávnené náklady


Výpočet ekonomicky oprávnených nákladov, bežných výdavkov a bežných príjmov za rok 2020


Názov zariadenia:LÚČ Domov sociálnych služieb
Druh poskytovanej sociálnej služby:Domov sociálnych služieb
Forma poskytovanej sociálnej služby 1):celoročná
Počet prijímateľov sociálnej služby v roku 20202):170
Prepočítaný počet zamestnancov pre daný druh sociálnej služby
v roku 2020:
101,093,5
Druh výdavku za rok 2020:EONbežné výdavky
Suma v € 3)Suma v € 3)
1. Mzdy, platy a ostané osobné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá výške a platu a ostaných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu 4): 1 123 900,081 040 442,15
2. Poistné na verejné zdravotné poistenie, postné na sociálne poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom v rozsahu určenom podľa bodu 1: 402 894,01372 976,14
3. Výdavky na cestovné náhrady: 272,60XXXXXXXXX
3a. z toho: Výdavky na tuzemské cestovné náhrady: XXXXXXXXX272,60
4. Výdavky na energie, vodu a komunikácie: 151 294,81141 486,45
5. Výdavky na materiál: 272 640,06XXXXXXXXX
5a. z toho: výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov: XXXXXXXXX248 187,13
6. Dopravné : 1 254,05345,04
7. Výdavky na údržbu : 23 639,77XXXXXXXXX
7a. z toho : Výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu, okrem jednorazovej údržby objektov alebo ich častí a riešenia havarijných stavov: XXXXXXXXX8 976,31
8. Nájomné za prenájom: 0,00XXXXXXXXX
8a. z toho: Nájomné za prenájom nehnuteľnosti alebo inej veci okrem dopravných prostriedkov a špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení, techniky, náradia a materiálu najviac vo výške obvyklého nájomného, za aké sa v tom čase a na tom mieste prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci: XXXXXXXXX0,00
9. Výdavky na služby: 43 082,3827 008,23
10. Výdavky na bežné transfery: 19 170,40XXXXXXXXX
10a. z toho: výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového podľa osobitného predpisu 5), odstupného, odchodného, náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca podľa osobitného predpisu 6): XXXXXXXXX14 000,59
11. Odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných predpisov, o ktorom poskytovateľ sociálnej služby účtuje a odpisuje ho ako účtovná jednotka 7). Odpis hmotného majetku, ktorým sú novoobstarané stavby, byty a nebytové priestory užívané na účely poskytovania sociálnych služieb v zariadeniach alebo ich technické zhodnotenie, najviac vo výške obvyklého nájomného, za aké sa v tom istom čase a na tom istom mieste prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci: 42 541,88XXXXXXXXX
Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2020 spolu
(súčet riadkov 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11):
2 080 690,04XXXXXXXX
Celková výška bežných výdavkov za rok 2020
(súčet riadkov 1, 2, 3a, 4, 5a, 6, 7a, 8a, 9, 10a) :
XXXXXXXX1 853 694,64
Výška prijatých úhrad (bežné príjmy) za rok 2020 483 843,85
EON na jedného klienta za rok 2020: 12 239,35
EON na jedného klienta za mesiac v roku 2020: 1 019,95

Dátum a miesto vyhotovenia: Šemša, 30.01.2021
Spracovala: Ing. Marianna Macáková
RNDr. Tibor Kléma
riaditeľ LÚČ - DSS

Poznámky:
1) Uvedie sa forma ambulantná, pobytová (celoročná alebo týždenná)
2) Uvedie sa registrovaná kapacita zariadenia k 31.12.2019
3) Uvedie sa výška výdavku s presnosťou na dve desatinné miesta
4) Zákon 553 /2003 Z. z. Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnenní niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
5) Zákon č. 305/2005 Z.z. Zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
6) Zákon č. 462/2003 Z. z. Zákon o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
7) Zákon č. 431/2002 Z. z. Zákon o účtovníctve v znení neskorších predpisovEkonomicky oprávnené náklady


Výpočet ekonomicky oprávnených nákladov, bežných výdavkov a bežných príjmov za rok 2019


Názov zariadenia:LÚČ Domov sociálnych služieb
Druh poskytovanej sociálnej služby:Domov sociálnych služieb
Forma poskytovanej sociálnej služby 1):celoročná
Počet prijímateľov sociálnej služby v roku 20192):170
Prepočítaný počet zamestnancov pre daný druh sociálnej služby
v roku 2019:
111,0085,00
Druh výdavku za rok 2019:EONbežné výdavky
Suma v € 3)Suma v € 3)
1. Mzdy, platy a ostané osobné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá výške a platu a ostaných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu 4): 1 083 568,00829 759,28
2. Poistné na verejné zdravotné poistenie, postné na sociálne poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom v ozsahu určenom podľa bodu 1: 394 409,32302 025,15
3. Výdavky na cestovné náhrady: 3 682,36XXXXXXXXX
3a. z toho: Výdavky na tuzemské cestovné náhrady: XXXXXXXXX2 557,72
4. Výdavky na energie, vodu a komunikácie: 149 814,63137 422,81
5. Výdavky na materiál: 268 269,38XXXXXXXXX
5a. z toho: výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov: XXXXXXXXX249 600,78
6. Dopravné : 5 497,94986,74
7. Výdavky na údržbu : 21 325,28XXXXXXXXX
7a. z toho : Výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu, okrem jednorazovej údržby objektov alebo ich častí a riešenia havarijných stavov: XXXXXXXXX14 996,64
8. Nájomné za prenájom: 0,00XXXXXXXXX
8a. z toho: Nájomné za prenájom nehnuteľnosti alebo inej veci okrem dopravných prostriedkov a špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení, techniky, náradia a materiálu najviac vo výške obvyklého nájomného, za aké sa v tom čase a na tom mieste prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci: XXXXXXXXX0,00
9. Výdavky na služby: 44 976,9827 429,51
10. Výdavky na bežné transfery : 14 866,24XXXXXXXXX
10a. z toho: výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového podľa osobitného predpisu 5), odstupného, odchodného, náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca podľa osobitného predpisu 6): XXXXXXXXX5 779,50
11. Odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných predpisov, o ktorom poskytovateľ sociálnej služby účtuje a odpisuje ho ako účtovná jednotka 7). Odpis hmotného majetku, ktorým sú novoobstarané stavby, byty a nebytové priestory užívané na účely poskytovania sociálnych služieb v zariadeniach alebo ich technické zhodnotenie, najviac vo výške obvyklého nájomného, za aké sa v tom istom čase a na tom istom mieste prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci: 44 155,11XXXXXXXXX
Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2019 spolu
(súčet riadkov 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11):
2 030 565,24XXXXXXXX
Celková výška bežných výdavkov za rok 2019
(súčet riadkov 1, 2, 3a, 4, 5a, 6, 7a, 8a, 9, 10a) :
XXXXXXXX1 570 558,13
Výška prijatých úhrad (bežné príjmy) za rok 2019 496 470,85
EON na jedného klienta za rok 2019: 11 944,50
EON na jedného klienta za mesiac v roku 2019: 995,38

Dátum a miesto vyhotovenia: Šemša, 30.01.2020
Spracovala: Ing. Marianna Macáková
Ing. Martin Vatra
poverený riadením LÚČ DSS Šemša

Poznámky:
1) Uvedie sa forma ambulantná, pobytová (celoročná alebo týždenná)
2) Uvedie sa registrovaná kapacita zariadenia k 31.12.2019
3)Uvedie sa výška výdavku s presnosťou na dve desatinné miesta
4) Zákon 553 /2003 Z. z. Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnenní niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
5) Zákon č. 305/2005 Z.z. Zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
6) Zákon č. 462/2003 Z. z. Zákon o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
7) Zákon č. 431/2002 Z. z. Zákon o účtovníctve v znení neskorších predpisovEkonomicky oprávnené náklady


Výpočet ekonomicky oprávnených nákladov, bežných výdavkov a bežných príjmov za rok 2018


Názov zariadenia :LÚČ Domov sociálnych služieb
Druh poskytovanej sociálnej služby:Domov sociálnych služieb
Forma poskytovanej sociálnej služby 1) :celoročná
Počet prijímateľov sociálnej služby v roku 20182):170
Prepočítaný počet zamestnancov pre daný druh sociálnej služby
v roku 2018:
111,0085,00
Druh výdavku za rok 2018:EONbežné výdavky
Suma v € 3)Suma v € 3)
1. Mzdy, platy a ostané osobné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá výške
a platu a ostaných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu 4):
1 044 758,00800 039,91
2. Poistné na verejné zdravotné poistenie, postné na sociálne poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom v ozsahu určenom podľa bodu 1 : 377 567,38289 128,17
3. Výdavky na cestovné náhrady : 1 079,91XXXXXXXXX
3a. z toho : Výdavky na tuzemské cestovné náhrady: XXXXXXXXX857,43
4. Výdavky na energie, vodu a komunikácie: 142 076,65132 787,07
5. Výdavky na materiál : 256 575,70XXXXXXXXX
5a. z toho: výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov: XXXXXXXXX220 998,10
6. Dopravné : 2 534,78990,49
7. Výdavky na údržbu : 47 122,33XXXXXXXXX
7a. z toho : Výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu, okrem jednorazovej údržby objektov alebo ich častí a riešenia havarijných stavov : XXXXXXXXX9 224,39
8. Nájomné za prenájom: 0,00XXXXXXXXX
8a. z toho: Nájomné za prenájom nehnuteľnosti alebo inej veci okrem dopravných prostriedkov a špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení, techniky, náradia a materiálu najviac vo výške obvyklého nájomného, za aké sa v tom čase a na tom mieste prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci: XXXXXXXXX0,00
9. Výdavky na služby : 44 323,6721 404,35
10. Výdavky na bežné transfery : 8 653,96XXXXXXXXX
10a. z toho: výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového podľa osobitného predpisu 5), odstupného, odchodného, náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca podľa osobitného predpisu 6): XXXXXXXXX5 357,31
11. Odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných predpisov, o ktorom poskytovateľ sociálnej služby účtuje a odpisuje ho ako účtovná jednotka 7). Odpis hmotného majetku, ktorým sú novoobstarané stavby, byty a nebytové priestory užívané na účely poskytovania sociálnych služieb v zariadeniach alebo ich technické zhodnotenie, najviac vo výške obvyklého nájomného, za aké sa v tom istom čase a na tom istom mieste prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci : 45 244,06XXXXXXXXX
Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2018 spolu
(súčet riadkov 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11):
1 969 936,44XXXXXXXX
Celková výška bežných výdavkov za rok 2018
(súčet riadkov 1, 2, 3a, 4, 5a, 6, 7a, 8a, 9, 10a) :
XXXXXXXX1 480 787,22
Výška prijatých úhrad (bežné príjmy) za rok 2018 486 155,59
EON na jedného klienta za rok 2018: 11 587,86
EON na jedného klienta za mesiac v roku 2018: 956,66

Dátum a miesto vyhotovenia: Šemša, 29.01.2019
Spracoval: Ing. Marianna Macáková
Ing. Martin Vatra
poverený riadením LÚČ DSS Šemša

Poznámky:
1) Uvedie sa forma ambulantná, pobytová (celoročná alebo týždenná)
2) Uvedie sa registrovaná kapacita zariadenia k 31.12.2018
3)Uvedie sa výška výdavku s presnosťou na dve desatinné miesta
4) Zákon 553 /2003 Z. z. Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnenní niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
5) Zákon č. 305/2005 Z.z. Zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
6) Zákon č. 462/2003 Z. z. Zákon o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
7) Zákon č. 431/2002 Z. z. Zákon o účtovníctve v znení neskorších predpisov