LÚČ DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB ŠEMŠA


Občianske združenie LÚČ Šemša


Hlavným cieľom občianskeho združenia LÚČ Šemša je organizovať, zabezpečovať a realizovať aktivity a rôzne podujatia, ktoré sú zamerané na zvyšovanie kvality života klientov. Pri napĺňaní cieľa združenie organizuje kultúrno – záujmové činnosti, športové podujatia a rôzne výstavy výrobkov.
Poslaním občianského združenia je finančne a organizačne podporovať rôzne aktivity, podujatia a individuálny rozvoj osobnosti prijímateľov sociálnych služieb.


Naše aktivity majú poskytnúť:

a) podporu pre kultúrnu, záujmovú a športovú činnosť,
b) podmienky na sebarealizáciu a rozvoj prijímateľov sociálnych služieb (výrobky atď.).
c) poskytnúť príležitosť na prezentáciu individuálnych, či kolektívnych zručností (výstavy, festival dramatickej tvorivosti...)


Dňa 01.06.2020 bol na Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podaný návrh na registráciu občianskeho združenia LÚČ Šemša.

Dňa 31.07.2020 sme z Ministerstva vnútra Slovenskej republiky obdržali vyrozumenie, že stanovy združenia boli schválené a náš návrh na registráciu občianskeho združenia LÚČ Šemša, bol kladne posúdený. Občianskemu združeniu LÚČ Šemša bolo týmto aj oficiálne pridelené identifikačné číslo.

S radosťou vám oznamujeme, že nášmu občianskemu združeniu LÚČ Šemša, bolo oficiálne pridelené číslo účtu: SK20 6500 0000 0000 2060 4346, na ktoré nám podporovatelia - sponzori, ktorí sa identifikovali s cieľmi nášho združenia, prípadne majú záujem pomôcť nám v našom snažení a aktivitách môžu prispievať. Tešíme sa na vaše príspevky.

Dňa 20.10.2021 bolo občianskemu združeniu LÚČ Šemša Notárskou zápisnicou vydané Osvedčenie o zápise do registra určených právnických osôb oprávnených na prijímanie podielu zaplatenej dane z príjmu za zdaňovacie obdobie roku 2021, čím je občianské združenie LÚČ Šemša oprávnené prijímať 2% z dane fyzických a právnických osôb v roku 2022.

Po kliknutí na tento odkaz: "Evidencia občianskych združení" budete presmerovaný na stránku Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy, konkrétne na Register mimovládnych neziskových organizácií, kde do kolónky "Názov organizácie" zadáte: LÚČ Šemša a po kliknutí na tlačidlo "Vyhľadať" získate všetky oficiálne údaje o našom občianskom združení.

Naši podporovatelia – sponzori:
- HARTMANN - RICO spol. s.r.o. Bratislava,
- Zdravomat s.r.o. Košice,
- ASANARATES s.r.o. Košice,
nám od vzniku nášho občianskeho združenia LÚČ Šemša prispeli čiastkou 4.453,36€, za čo im srdečne Ďakujeme!


Občianské združenie

Občianské združenie
Stretnutie členov občianskeho združenia LÚČ Šemša.Naši prijímatelia mohli prežiť nádherné chvíle na výlete v autokempingu Jasov, aj vďaka vašim 2% z daní, ktoré ste venovali nášmu občianskemu združeniu LÚČ Šemša. Aj touto cestou vám všetkým chceme za naše združenie a najmä našich prijímateľov srdečne poďakovať.