LÚČ DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB ŠEMŠAU s m e r n e n i e
k umožneniu dočasného opustenia zariadenia LÚČ – DSS Šemša
do domáceho prostredia prijímateľa


Toto usmernenie upravuje základné podmienky pre dočasné opustenie zariadenia v čase trvania mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19.

Za dočasné opustenie zariadenia sa považuje návšteva príbuzných minimálne najmenej na dobu 5 kalendárnych dní, nie menej.,

• pred odchodom do domáceho prostredia bude každý klient otestovaný v zariadení Ag testom.,

-   osoby v spoločnej domácnosti, kde odchádza klient, nesmú byť v karanténe, ani nemôžu vykazovať klinické príznaky ochorenia COVID-19.,

-  po návrate do zariadenia bude klientovi vykonaný kontrolný antigénový test na COVID-19, skontrolovaný jeho zdravotný stav a preventívne bude umiestnený v izolačnej miestnosti po dobu 5 kalendárnych dní, po skončení izolácie bude klientovi opäť vykonaný Ag test.,

-   v domácom prostredí sa odporúča vyhýbať sa priestorom s vyššou koncentráciou ľudí a sledovať svoj zdravotný stav v súvislosti s ochorením COVID-19.,

-   klientovi nebude umožnené opustenie priestorov zariadenia v prípade, že bude mať pozitívny výsledok testu.,

-    v prípade, ak bude niekto z rodinných príslušníkov počas pobytu klienta v domácom prostredí pozitívny alebo sám klient bude mať pozitívny test pri návrate, ostáva v karanténe u svojej rodiny.,

Ďakujeme za porozumenie, zodpovednosť  a rešpektovanie všetkých stanovených pravidiel a pokynov.RNDr. Tibor Klema
riaditeľ LÚČ - DSSLÚČ DSS Šemša č. 139, 044 21 ŠEMŠA, lucdsssemsa@gmail.com