LÚČ
 Domov sociálnych služieb Šemša

  Kontaktné údaje

 adresa : Šemša č.139, 044 21
 e-mail : dsssemsa@stonline.sk

 tel : +421 556815811
 tel./fax : +421 556815835

 Pracovná doba 1.zmena:
 6:00 hod. - 14:00 hod.

 Objednávky, faktúry, zmluvy a VO
sú zverejňované na stránke Košického samosprávneho kraja.

  OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

    V zmysle ustanovenia § 60 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len,"zákon o ochrane osobných údajov“) je prevádzkovateľ povinný sprístupniť dotknutej osobe (fyzickej osobe, ktorej osobné údaje sa spracúvajú) na svojom webovom sídle určité informácie.

    Po kliknutí na tento odkaz:
    OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
budete presmerovaný na stránku: www.osobnyudaj.sk, kde sa dozviete bližšie informácie o ochrane osobných údajov a o spôsobe ich spracovania.

I N F O R M Á C I A

    Na základe listu predsedu Košického samosprávneho kraja zo dňa 21.05.2015 informujem týmto zamestnancov LÚČ - DSS Šemša o tom, že bola vydaná Smernica Košického samosprávneho kraja č.1/2015 o vnútornom systéme vybavovania podnetov fyzickej osoby a protispoločenskej činnosti.

    Smernica v danej veci je prístupná na webovom sídle KSK v časti: Úradná tabuľa/Prevencia kriminality/Oznámenie o protispoločenskej činnosti.

V Šemši, 28.05.2015

Designed by Creo® LÚČ DSS Šemša č. 139, 044 21 ŠEMŠA dsssemsa@stonline.sk