LÚČ DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB ŠEMŠAO nás


LÚČ domov sociálnych služieb (ďalej len LÚČ DSS) je zariadenie, ktoré sa nachádza v malej, pokojnej obci Šemša vzdialenej len niekoľko kilometrov od Košíc. Areál nášho zariadenia je pomerne rozsiahly a jeho súčasťou je chránený park s lesoparkom, ktorý je ako stvorený na prechádzky a je doslova balzamom na dušu, najmä pre ľudí s psychickými problémami. Súčasťou zariadenia je rozľahlý hospodársky dvor. Sme zariadením s celoročným pobytom a verejným poskytovateľom sociálnych služieb.

Poskytujeme sociálnu službu dospelým občanom, ktorí sú odkázaní na pomoc inej osoby a tiež aj občanom, ktorí sú nevidiaci alebo telesne postihnutí.


Ako postupovať a požiadať o umiestnenie v našom zariadení nájdete v rubrike: "Žiadosť o umiestnenie."


Prehľad poskytovaných služieb:

- základné sociálne poradenstvo,
- pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby,
- ošetrovateľská starostlivosť,
- sociálna rehabilitácia,
- pracovná terapia,
- ubytovanie,
- stravovanie,
- upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva,V LÚČ DSS sa pravidelne organizujú kultúrne a športové podujatia pre našich prijímateľov sociálnych služieb (ďalej len PSS) ako napr. maškarný ples, stolnotenisový turnaj, oslavy Sv. Mikuláša, silvestrovská diskotéka, športové hry a pod. Taktiež sa zúčastňujeme kultúrnych a športových podujatí v rámci SR alebo aj v zahraničí ako napr. Most úsmevov, plavecké preteky Košice, Festival tvorivosti Mosty bez bariér Pribeník, prezentačno - predajné výstavy výrobkov na Úrade Košického samosprávného kraja, alebo v našej obci, turistické pochody, návštevy divadiel a kín a pod. Teší nás, že mnoho našich prijímateľov sociálnych služieb má znalosti a zručnosti s prácou na počítači a že majú záujem o prehĺbovanie a rozširovanie týchto znalostí.


Sme rozpočtová organizácia napojená svojimi výdavkami aj príjmami na Košický samosprávny kraj. Zariadenie má vlastnú právnu subjektivitu.