LÚČ
 Domov sociálnych služieb Šemša

  Kontaktné údaje

 adresa : Šemša č.139, 044 21
 e-mail : dsssemsa@stonline.sk

 tel : +421 556815811
 tel./fax : +421 556815835

 Pracovná doba 1.zmena:
 6:00 hod. - 14:00 hod.

 Objednávky, faktúry, zmluvy a VO
sú zverejňované na stránke Košického samosprávneho kraja.

I N F O R M Á C I A

    Na základe listu predsedu Košického samosprávneho kraja zo dňa 21.05.2015 informujem týmto zamestnancov LÚČ - DSS Šemša o tom, že bola vydaná Smernica Košického samosprávneho kraja č.1/2015 o vnútornom systéme vybavovania podnetov fyzickej osoby a protispoločenskej činnosti.

    Smernica v danej veci je prístupná na webovom sídle KSK v časti: Úradná tabuľa/Prevencia kriminality/Oznámenie o protispoločenskej činnosti.

V Šemši, 28.05.2015

Ing. Milan K a r a f a
riaditeľ LÚČ-DSS Šemša

Designed by Creo® LÚČ DSS Šemša č. 139, 044 21 ŠEMŠA dsssemsa@stonline.sk